Създаването на нов зърнен лидер ще даде на Русия по-голям контрол върху износа

Създаването на нов зърнен лидер ще даде на Русия по-голям контрол върху износа

Пред­седателят на Рус­ката дър­жавна банка (ВТБ) Анд­рей Кос­тин призова рус­кия президент Владимир Путин да помогне за съз­даването на нов вът­решен зър­нен лидер, пише пор­тала Ком­мер­сант, позовавайки се на съоб­щение на Рой­терс. Според Кос­тин съз­даването на нов дър­жавен зър­нен лидер ще намали ролята на чуж­дес­т­ран­ните тър­говци и ще даде на дър­жавата повече кон­т­рол върху износа. Авторът обръща внимание на факта, че чуж­дес­т­ранни ком­пании като Glencore, Cargill, Louis Dreyfus и Cofco тър­гуват с руско зърно. Дър­жав­ната под­к­репа ще помогне да се отс­лаби позицията им и да се установи по-голям кон­т­рол над тър­говията със зърно.

Като взема пред­вид екс­пор­т­ния потен­циал на рус­ките сел­с­кос­топан­ски продукти (еквивален­тът на 45 млрд. долара през 2024 г.), както и важ­ността на осигуряването на устой­чив оборот на зърно в кон­тек­ста на национал­ната продовол­с­т­вена сигур­ност, групата на ВТБ работи за съз­даването на национален лидер — „ Обединен зър­нен хол­динг “, обяс­нява Кос­тин, цитиран от Синор.бг. Ком­панията може да кон­солидира активи, свър­зани с износа и съх­ранението на зърно, както и „да поеме фун­к­циите на водещ тър­говец на руска пшеница“. От Кремъл все още не са отговорили с комен­тар по инициативата.