Частен случай. Или пък масов?!

Частен случай. Или пък масов?!

За един час­тен случай в род­ния му град ни инфор­мира редов­ният читател на ЗЕМЯ, краеведът Тихомир Славов от Плач­ковци, Община Трявна. И докол­кото час­т­ните лоши прак­тики в Бъл­гария редовно се прев­ръщат в масови, ЗЕМЯ споделя пис­мото на нашия читател, който раз­казва лич­ната тегоба на неговото семейс­тво, свър­зана с провеж­даната от дър­жавата кам­пания около чумата по свинете:

Майка ми от доста години е инвалид на 100%, в след­с­т­вие на тежък инсулт. През годините на социализма, двамата с баща ми по договор с Дър­жавно стопан­ско обединение „РОДОПА„, са отг­леж­дали прасета за угояване. Така те са под­помагали семей­ния си бюджет, както са правели и много други бъл­гар­ски семейс­тва в този период на раз­витие на страната ни. След промените през 1989 г. те запазиха тази дей­ност и ежегодно отг­леж­даха по едно прасе, но не с биз­нес цел, а само за домашно пол­з­ване и прех­рана. След като майка ми бе покосена от теж­кия инсулт , тази прак­тика бе преус­тановена. В 2017 г. баща ми под­нови тези занимания, за да зарадва майка ми…Оказа се, че това негово решение изигра положителна роля за със­тоянието на духа й. В улисията си около грижите за майка ми, моят баща — човек на 77 години — е пропус­нал ветеринар­ната регис­т­рация и не може да я пред­с­тави при провер­ките. Преди броени дни ветеринар­ните власти, съп­роводени от пред­с­тавители на полицията са инс­пек­тирали двора ни, налагайки пред­писание за задъл­жително умър­т­вяване на домаш­ното прасе. Алтер­нативата — налагане на глоба… Такава реак­ция и под­ход на влас­тите са предиз­викали огромна тревога у баща ми и тежко бол­ната ми майка, страхуваме се от дъл­гос­роч­ните пос­ледици за тях­ното физическо здраве, защото те губят не просто прех­раната си за зимата, но и те — хора, живели цял живот чес­тно и в съг­ласие със зем­ляците и съседите си — са стресирани от унижението да бъдат третирани едва ли не като прес­тъп­ници.

Един важен елемент в случилото се, е че в района на Трявна и Област Габ­рово чума по прасетата не е установена, а и влас­тите не са кон­с­татирали над­лежно здрав­ния статус на прасето. Въп­реки това то е унищожено, както се случва на много места в момента. Тревожно е, че влас­тите — мес­тни и ветеринарни по стара бъл­гар­ска традиция си прех­вър­лят „топ­ката“ на отговор­ността, което се стоварва на гърба на обик­новените хора“, завър­шва пис­мото си нашият читател, който е сезирал за случая и кмета на Кмет­с­тво Плач­ковци и политичес­ките сили в региона.

ЗЕМЯ се надява инс­титуциите да намерят начина да разяс­нят на граж­даните своите мерки, свър­зани с чумата по прасетата, а не ненужно да увеличават и без това немал­кия стрес у дреб­ните стопани, предиз­викан от кризата.