Китай внася царевица и соя предимно от Украйна и Бразилия

Китай внася царевица и соя предимно от Украйна и Бразилия

Украйна стана най-големият дос­тав­чик на царевица за Китай. През сезон 2018/19-та бив­шата съвет­ска репуб­лика е изнесла 4 милиона тона царевица за Китай. Това се рав­нява на 80 процента от вноса на Народ­ната репуб­лика. Преди няколко години Китай внасяше царевица предимно от Съединените щати, като през 2011/12-та беше пос­тиг­нат рекорд с 5 млн. тона. С началото на тър­гов­с­ката война тези дос­тавки драс­тично намаляха и през миналата стопан­ска година Китай купи едва 300 хил. тона от Америка.

Пър­вите дос­тавки от Украйна започ­наха през 2013, като един от основ­ните аргументи за китайс­ките вносители е, че украин­с­ката царевица е без ген­номодифицирани организми, за раз­лика от южноамерикан­с­ката, комен­тира Агро.бг. Украйна от своя страна увеличи износа на царевица, който преди 10 години беше в раз­мер на едва 5 млн. т. През току-що изтек­лия сезон количес­т­вото нарасна до рекор­д­ните 30 млн. т., изнесени предимно за Европейс­кия съюз, Китай и Египет. Според прог­нозата на американ­с­кото земедел­ско минис­тер­с­тво през тази година украин­с­ките стопани ще приберат рекор­д­ните 37 милиона, а износът отново може да дос­тигне 30 млн. т. С това страната се нарежда до Бразилия и Аржен­тина, които екс­пор­тират по 34 млн. т. Раз­мес­т­вания на пазара има и при други основни кул­тури. Китай вече не купува соя от Съединените щати, а предимно от Бразилия. Преди тър­гов­с­ката война 40% от китайс­кия внос бяха от САЩ. През новия сезон Народ­ната репуб­лика ще има нужда от 85 млн. т. чуж­дес­т­ранна соя, с 10 млн. тона по-малко, откол­кото преди 2 години. Намалението до голяма степен се дължи на Африкан­с­ката чума по свинете, жер­тва на която стана една трета от свин­с­кото поголовие в страната.