С 20% е по-слаба реколтата от ябълки в ЕС през годината

С 20% е по-слаба реколтата от ябълки в ЕС през годината

Рекол­тата от ябълки в ЕС през тази година ще е с 20 % по-малко, съоб­щава UkrAgroConsult позовавайки се на прог­нозите на Светов­ната организация на произ­водителите на ябълки и круши. Според анализаторите на EastFruit въп­реки, че прог­нозата за по-слаби добиви не е изненадала учас­т­ниците на пазара, с оглед на рекор­д­ните миналогодишни добиви, тя все пак е над­минала всички очак­вания. Особено влияние върху европейс­кото произ­вод­с­тво на ябълки са оказали дан­ните за Полша, където продъл­жава спада в произ­вод­с­т­вото основно заради намаляване на обработ­ваемите площи. Така се очаква ЕС да прибере 10,5 млн. т. ябълки, което е с 20% по-малко в срав­нение с 2018 г. и с 9% под сред­ното произ­вод­с­тво за пред­ход­ните три години, включително и 2017 година, когато на места загубите над­минаха 60% заради изм­ръз­вания, комен­тира Нивабг.ком. Средно произ­вод­с­т­вото на ябълки за пос­лед­ните пет години в Общ­ността е било 11,8 млн. тона. По-слабата реколта от ябълки се очаква а е добра новина особено за украин­с­ките произ­водители, но според Анд­рей Ярмарк, екс­перт от ФАО, те не трябва да бър­зат да се рад­ват, защото ситуацията е раз­лична в Италия и Фран­ция , които се явяват основни кон­куренти. Във Фран­ция очак­ват рекор­дни добиви, докато в Италия се очаква нез­начителен спад. В Полша пък по-слаби добиви се очак­ват в не чак тол­кова кон­курен­т­нос­пособни стопан­с­тва с полуин­тен­зивно отг­леж­дане на ябълки, чието произ­вод­с­тво предимно е насочено към преработ­вател­ната индус­т­рия.