Атанас Добрев: Няма да има проблем с доставката на дърва за огрев

Атанас Добрев: Няма да има проблем с доставката на дърва за огрев

Постигнахме компромис с кооперациите и се разрешава добитата вече дървесина на склад да бъде извозена, съобщи зам.-министърът

Тази година няма да има проб­лем с дос­тав­ката на дърва за огрев за мес­т­ното население, увери заместник-министърът на земеделието, храните и горите Атанас Доб­рев след среща в Смолян с пред­с­тавители на турис­тичес­кия бранш, дър­водобив­ната, дър­воп­реработ­вател­ната промиш­леност и общините. Голяма част от горите, стопанис­вани от час­тни кооперации, са в обявената инфек­тирана зона, където ограничител­ните мерки заб­раняват дър­водобива, съоб­щават от Облас­т­ната админис­т­рация в Смолян. Заместник-министърът призова хората от района да се снаб­дят с дърва за огрев, докато времето е хубаво, за да не претърпи пос­ледици от спекулатив­ното покач­ване на цените с влошаване на времето и нас­тъп­ването на отоп­лител­ния сезон.

Пос­тиг­нахме извес­тен ком­п­ромис с кооперациите, тъй като се раз­решава добитата вече дър­весина на склад да бъде извозена. Това до голяма степен ще намали икономичес­ките загуби. Пред­с­тои да се уточни с Цен­т­рал­ния епизоотичен щаб и с МЗХГ как ще се процедира с повалената дър­весина в резул­тат на заболявания, като корояд, и повалената дър­весина, която не е на временен склад, обясни облас­т­ният управител Недялко Славов. Нап­режение към момента въз­никва един­с­т­вено в община Чепеларе, при другите две огнища – край Змейца и Девин почти лип­сва социално нап­режение и се прави организация за снаб­дяване на мес­т­ното население с дърва за огрев от други гор­ски територии, които са извън инфек­тираните зони, на нор­мал­ните и утвър­дени цени. По подобен начин се насоч­ват и дър­водобив­ните фирми да добиват дър­весина извън инфек­тираната зона, която е пос­тавена под въз­б­рана за дей­ности, допълни той. До този момент у нас са кон­с­татирани общо 33 огнища при домашни свине и на 49 места случаи при диви свине, обяви д-р Цвятко Алек­сан­д­ров, заместник-изпълнителен дирек­тор на БАБХ, цитиран от Нивабг.ком. Той пот­върди, че към днешна дата в област Смолян има три установени случая – в зем­лището на с. Змейца, общ. Дос­пат, Дър­жавно ловно стопан­с­тво „Извора“, общ. Девин, и с.Забърдо в района на „Чуд­ните мос­тове“, община Чепеларе. БАБХ, съв­мес­тно с всички заин­тересовани инс­титуции, осигуряват пълен над­зор върху здрав­ния статус и популацията на домашни и диви свине на територията на страната. Мер­ките, които са наложени, са съоб­разени с епидемиологията на заболяването, и целят то да бъде спряно и ограничено. Те са базирани изцяло на стратегията на Евросъюза за борба с болестта, допълни той като уточни, че те са в сила за всички страни в ЕС, в които има установени огнища на заразата.