Фермерите получават 2,1 милиона за природни бедствия през 2019 г.

Фермерите получават 2,1 милиона за природни бедствия през 2019 г.

Управител­ният съвет на Дър­жавен Фонд „Земеделие“- РА утвърди финан­сов ресурс от 2,144 млн. лева по схема на дър­жавна помощ „Помощ за ком­пен­сиране на щетите по земедел­с­ките кул­тури, причинени от неб­лагоп­риятни климатични условия, които могат да бъдат прирав­нени на природни бед­с­т­вия“. Както Агри.БГ писа отпус­натите сред­с­тва се раз­п­ределят за щети, нас­тъпили през 2019 г., при след­ния интен­зитет от произ­вод­с­т­вените раз­ходи по кул­тури — Зърнено-житни, зърнено-бобови кул­тури и слън­чог­лед — до 30%

- Фуражни кул­тури — до 80%

- Плодове, зеленчуци,етерично-маслени, тех­нически кул­тури до 80%.

На под­помагане под­лежат земедел­ски стопани, които притежават кон­с­тативни протоколи за 100% пропад­нали площи през 2019 г. със земедел­ски кул­тури в резул­тат на неб­лагоп­риятни климатични условия. Пред­с­тои да бъдат изгот­вени указания за предос­тавяне на помощта.