Строителна фирма остави без ток 5800 домакинства в Сапарева баня, Паничище и околните села

Строителна фирма остави без ток 5800 домакинства в Сапарева баня, Паничище и околните села

Строителна фирма скъса кабел 20 киловолта, соб­с­т­веност на ЧЕЗ „Раз­п­ределение”, и в ран­ния следобед в неделя за час и половина остави без елек­т­розах­ран­ване около 5800 пот­ребители на територията на Сапарева баня, курорта Паничище и окол­ните села – Сапарево, Овчарци, Край­ници, Чер­вен брег, съобщи Канал 3. Сред засег­натите клиенти са хотели, почивни стан­ции и къщи за гости. Общо над 60 000 домакин­с­тва и фирми на обс­луж­ваната от ЧЕЗ „Раз­п­ределение” територия в Западна Бъл­гария бяха оставени без елек­т­розах­ран­ване в резул­тат на скъсани кабели от строителни ком­пании от началото на лет­ния сезон до средата на август. Изк­люч­ванията са продъл­жили сборно повече от 90 часа. Начело на статис­тиката е град София, където неудоб­с­тва са предиз­викани за 23 000 клиенти.

При закон­ното строител­с­тво ЧЕЗ „Раз­п­ределение” трябва да съг­ласува проек­тите пред­варително. В рам­ките на това съг­ласуване в пис­мен вид инфор­мира строителя, че е длъжен да уведоми пред­варително дружес­т­вото за деня и мяс­тото на стар­тиране на изкоп­ните дей­ности. В голяма част от случаите тези изис­к­вания не се спаз­ват. Също така често инфор­мацията за стар­тиращите строителни дей­ности се получава пред­ход­ния ден или в деня на тях­ното стар­тиране. Това прави реак­цията на ЧЕЗ „Раз­п­ределение” невъз­можна.