Пореден шамар с цените - Цели камари с домати от Полша по борсите

Пореден шамар с цените - Цели камари с домати от Полша по борсите

Пълен потрес сред нашите производители, държавата не помага

И това лято защитата на бъл­гар­с­ките градинари от масирания внос на домати си остана огромно лъж­ливо намерение, след като точно в раз­гара на лятото зелен­чуковите борси преливат от продук­ция, внесена на ниски цени от Полша, Македония или Тур­ция, бие тревога Синор.бг. Само преди два дни на столич­ната борса в квар­тал „Дружба“ тирове с домати от Полша са стовар­вали маса стока, в резул­тат на което цената на розовия домат падна до критично ниски нива от 40 до 60 стотинки за кг, сиг­нализираха произ­водители от Плов­див­ско и Пазар­джишко. Който е заложил късни сор­тове домати, нап­раво гори, тъй като при този дъм­пинг скоро цената на килог­рама ще падне още до 3040 стотинки, алар­мираха стопани, пожелали аноним­ност. Себес­той­ността за произ­вод­с­тво на розовия домат от бъл­гар­с­ките фер­мери расте, още повече, че само за брането днев­ната над­ница е скочила до 50 лв. на ден. Това означава, че при срива в цените целият бранш ще бъде на загуба, затова и стопаните не могат да си обяс­нят политиката на дър­жавата, при която в раз­гара на бъл­гар­с­кото произ­вод­с­тво се стимулират тър­говци, внасящи планини от домати по пазарите. Хората са в пълно отчаяние по отношение на политиките в областта на сек­тор „Плодове и зелен­чуци“. Дори пос­тавеният преди няколко месеца замес­т­ник минис­тър, който тряб­ваше да пред­с­тав­лява бранша, според тях е без­полезен, защото очевидно от него не зависи нищо по отношение на без­кон­т­рол­ния внос. Имаше нав­ремето шефка на дирек­ция „Рас­тениевъд­с­тво и биологично произ­вод­с­тво“ в минис­тер­с­т­вото на земеделието Евгения Мит­рова, която беше една от мал­кото дър­жавни служителки, за които защитата на бъл­гар­с­ките фер­мери беше кауза, припом­ниха хора от Пазар­джишко. Тя проверяваше биз­неса на място, тър­сеше решение на проб­лемите, в резул­тат на което бяха съз­дадени и немалко групи и организации на земедел­с­ките произ­водители. Ако тя беше станала заместник-министър, тогава имаше шанс род­ният биз­нес да намери защита, посочиха хора, пожелали аноним­ност. Всички те са тотално отчаяни, защото смятат, че целта на минис­тер­с­т­вото на земеделието е напълно да зат­рие градинар­с­т­вото в страната. Дори прог­рамите за рек­лама на бъл­гар­ски зелен­чуци зад граница според тях са пълна без­с­мис­лица, защото ефек­тът от тях е никакъв. От пет години на изложението “Зелена сед­мица“ в Бер­лин чинов­ниците обещават да съдейс­т­ват на млади произ­водители от Пазар­джишко да продават розов домат в цен­търа на гер­ман­с­ката столица. И до днес обаче подобен магазин нито е отворен, нито е съз­дадена хладилна база, която да улесни градинарите за подобна тър­говия. Кол­кото до дър­жав­ната под­к­репа, тя си остава само на книга. Въп­реки дек­ларираните преферен­ции за сек­тора по под­мерки 4,1 и 4,2 не е одоб­рен нито един проект на групи произ­водители на плодове и зелен­чуци за изг­раж­дане на хладилни бази или за тех­ника, посочиха земеделци. А в същото време се прок­ламира, че, за да са здрави бъл­гар­с­ките деца, те се нуж­даят от качес­т­вени родни домати, не от пор­целановите сор­тове, с които заливат пазарите.