Пчелари излизат отново на протест за спиране на пръсканията с химически препарати

Пчелари излизат отново на протест за спиране на пръсканията с химически препарати

Сдружението „Бъл­гар­ски Свободни Пчелари“ организира на 11 ноем­ври в София Национален протест за спиране на пръс­канията с химически препарати и съз­даване на пчелар­ски борд. Призивът на сдружението беше раз­п­рос­т­ранен във Фейс­бук от неговия пред­седател Ясен Янев. Той обръща внимание на вред­ните пос­ледици от изпол­з­ването на химически препарати – както за пчел­ните семейс­тва, така и за природ­ната среда и хората.

През пролетта на тази година сдружението, което е регис­т­рирано във Варна, призова влас­тите да изпъл­нят няколко искания на стопаните в бранша.

Едното от тях беше за райониране на всички пчелини и за отпус­кане на дър­жавна суб­сидия то 100 до 200 лв. на пчелно семейс­тво в зависимост от региона. Пчеларите нас­тояваха също за въвеж­дане на заб­рана за внос на пчелен мед и на други пчелни продукти. Още тогава редица от исканията бяха насочени към пред­паз­ване на пчелите от отравяния. Сдружението иска пълна заб­рана за изпол­з­ване на всички химични продукти, които убиват пчелите.

Наред с това оттам обръщат внимание, че е необ­ходим реален кон­т­рол от страна на дър­жав­ните инс­титуции в сек­тора, налагане на строги сан­к­ции на нарушителите и под­к­репа от дър­жав­ните лаборатории за анализ на пчелите и пчел­ните продукти.

В понедел­ник, 11 ноем­ври, протес­тът ще започне в 17:30 часа пред земедел­с­кото минис­тер­с­тво и ще продължи с шес­т­вие до площада пред Народ­ното съб­рание.