Субсидията за акциза върху газьола ще бъде 0,37 лева/литър

Субсидията за акциза върху газьола ще бъде 0,37 лева/литър

Земедел­с­кото минис­тер­с­тво обяви став­ката за под­помагане на земедел­с­ките произ­водители за закупеното дизелово гориво през миналата година. Фер­мерите ще получат отс­тъпка от акциза за литър закупен газьол в раз­мер на 0,37 лева, изпол­з­ван за механизирани дей­ности в пър­вич­ното сел­с­кос­топан­ско произ­вод­с­тво през 2018. Отс­тъп­ката е определена със заповед на минис­търа на земеделиетo, храните и горите Десис­лава Танева. За срав­нение став­ката в предиш­ната кам­пания беше 0,38 лв./литър.

До края на 2019 година ще бъдат изп­латени близо 73 млн. лева по схемата, а останалата част от сред­с­т­вата — около 11 млн. лв., ще бъдат изп­латени в началото на 2020 г.

Това е вече чет­вър­тата кам­пания, в която процесът по кан­дидат­с­т­ване за дър­жавна помощ „Помощ под фор­мата на отс­тъпка от стой­ността на акциза върху газьола, изпол­з­ван в пър­вич­ното сел­с­кос­топан­ско произ­вод­с­тво” е облек­чен и заяв­ленията се подават прид­ружени само от опис и копия от фак­турите за закупено гориво за съот­вет­ната година. Отпадна задъл­жението за водене на дневник.Максималното количес­тво гориво, което под­лежи на под­помагане, се определя на базата на методика с раз­ходни норми.

След приема на документи Национал­ната аген­ция за приходите (НАП) извър­шва проверки на фак­турите. Помощта се изп­лаща на земедел­с­ките стопани дирек­тно, а не както преди това под фор­мата на ваучери за гориво.