Въпреки сушата посевите от пшеница в Добруджа се развиват добре

Въпреки сушата посевите от пшеница в Добруджа се развиват добре

Независимо от продъл­жител­ното засушаване и тази есен повечето житни посеви в Доб­ру­джа се раз­виват добре, показ­ват наб­люденията на специалис­тите от Доб­ру­джан­с­кия земедел­ски инс­титут. „Над 90% от масивите с пшеница в Доб­рич­кия регион са поник­нали и младите посеви се раз­виват при благоп­риятни метеорологични условия“, съобщи за БТА проф. д-р Иван Киряков, завеж­дащ „Селек­ция на зърнено-житните и бобовите кул­тури“ в Доб­ру­джан­с­кия земедел­ски инс­титут.

През новата стопан­ска година зър­ноп­роиз­водителите в областта, които традиционно отг­леж­дат най-много площи в страната с хлеб­ната кул­тура, са засели 1 245 404 декара, показ­ват пос­лед­ните обоб­щени данни от облас­т­ната дирек­ция „Земеделие“. „При продъл­жаващите високи тем­ператури през ноем­ври и при наличието на дос­татъчно влага в поч­вата ран­ните посеви вече нав­лизат във фаза братене, а засетите по-късно — сега поник­ват“, каза проф. Киряков.

На места е имало нападения от житни мухи, но вече няма опас­ност от неп­риятеля, тъй като есен­ното поколение е спряло да лети. „За раз­витието на младите пшеници има опас­ност един­с­т­вено, ако в рам­ките на ден-два времето рязко зас­туди и тем­пературите пад­нат под нулата“, комен­тира професорът. Рас­тенията ще успеят да се закалят и ще пос­рещ­нат устой­чиви зимата, ако зас­тудяването стане пос­тепенно в рам­ките нап­ример на сед­мица.