Лавандулата взе да „жили” фермерите

Лавандулата взе да „жили” фермерите

Цената на маслото падна двойно - от 250 лв. за килограм през миналата годеиняа, до под 100 лева това лято

Цените на лаван­дуловото масло падат и вече се наб­людават приз­наците на срив в произ­вод­с­т­вото на мас­лодай­ната кул­тура, каз­ват стопани от Североиз­точна Бъл­гария. „Има пренасищане на пазара на лаван­дулово масло. Залежава продук­ция, цената ще започне още повече да пада”, казва младият земедел­ски стопанин Станис­лав Николов, който обработва 600 дка между доб­ру­джан­с­ките села Стефаново и Бранище, пише Галина Нед­кова от Агри.БГ.

На тези площи той е съз­дал трайни насаж­дения с лаван­дула и овощни градини. През 2015 г. раз­работва проект за 180 дка от етерично-маслената кул­тура по мярка 4.1 „Инвес­тиции в земедел­ски стопан­с­тва“ от Прог­рамата за раз­витие на сел­с­ките райони (ПРСР), който е одоб­рен и суб­сидиран. През тази година получава и сер­тификат за биологично произ­вод­с­тво на лаван­дула и плодове. В градината от 17 дка отг­лежда ябълки, сливи, круши, прас­кови, нек­тарини, леш­ници.

Годината беше тежка – ниски добиви от лаван­дулово масло и ниски цени. Самото стопанис­ване на лаван­дулата не е проб­лем, тъй като раз­полагаме с нуж­ната тех­ника. Проб­лем се оказаха резул­татите и цените. Тази година е пър­вата, в която много хора забук­суваха и много от продук­цията остана неп­родадена. Усещаме пър­вите наченки на срива”, обоб­щава младият фер­мер.

Добивите от лаван­дулово масло зависят от въз­растта и сорта на лаван­дулата. Станис­лав е изкарал по 45 кг масло от декар. „През миналата година мас­лото беше двойно повече. Сега имаме двоен спад. Цената предиш­ното лято дос­тигна 250 лв./кг, а това лято слезе дори под 100 лв./кг”, казва стопанинът.

Станис­лав пред­полага, че в Доб­ру­джа ще се засеят още декари с лаван­дула, тъй като има закупен раз­сад. Той съветва всички да преценят точно риска и да излязат от тази ситуация без много загуби. Младият фер­мер е сер­тифициран произ­водител на раз­сад. Обръща внимание на факта, че масово започ­ват да се смес­ват сор­товете лаван­дула, които се сеят по полетата и това води до лоши резул­тати. Всеки сорт има специфика – количес­тво и качес­тво на мас­лото, раз­мер на туфата, време на цъф­теж и узряване.