Властта засече опасен български домашен суджук с листерия, мълчи за производителя

Властта засече опасен български домашен суджук с листерия, мълчи за производителя

Домашен свин­ски суджук — бъл­гар­ско произ­вод­с­тво, е спрян от раз­п­рос­т­ранение на пазара заради замър­сяване с опас­ната бак­терия лис­терия моноцитогенес, съобщи Бъл­гар­с­ката аген­ция по безопас­ност на храните (БАБХ). Аген­цията е взела извън­редно 300 проби от готови за кон­сумация храни за наличие на лис­терия моноцитогенес след съоб­щения от други страни членки на ЕС за отк­риване на инфек­цията. У нас пробите са взети от три групи продукти, в които е най-вероятно раз­витието на бак­терията: месни сурово-сушени продукти — 143 проби, сирена с кратък период на зреене — 78 проби и пушени, веяни и мариновани рибни продукти 79 — проби. Изс­лед­ваните продукти са както с произ­ход от Бъл­гария, така и от Европейс­кия съюз и трети страни.

Установени са две несъот­вет­с­т­вия, за които са пред­п­риети всички необ­ходими дейс­т­вия за изтег­ляне от пазара на засег­натите храни и за предот­в­ратяване на нови случаи на замър­сяване. В единия случай бак­терията е отк­рита в пушена скум­рия на шайби, произ­ведена в Бъл­гария, а във втория в домашен свин­ски суджук, също бъл­гар­ско произ­вод­с­тво.

Извън­ред­ните проверки са проведени по инициатива на БАБХ във връзка с установени случаи на лис­терия в храни в кратък период от време. От Аген­цията по храните припом­ниха, че се провежда регулярен мониторинг на храните, пус­нати на пазара. Целта е проверка на ефек­тив­ността на прилаганите от произ­водителите и тър­гов­ците мерки за осигуряване спаз­ването на мик­робиологич­ните критерии. В случай на установени несъот­вет­с­т­вия незабавно се пред­п­риемат мерки за мак­симална защитата на здравето на пот­ребителите. В същото време от аген­цията не съоб­щават името на произ­водителя, което би пред­пазило купувачи от пазаруване на опас­ните храни.

Лис­терията е патогенна бак­терия, която е силно устой­чива на високи и ниски тем­ператури. Тя предиз­виква заполяването лис­териоза. При въз­рас­тни хора лис­териозата протича в няколко определени форми. Пър­вата форма се нарича ангинозна. Тя се харак­теризира с болки в гър­лото и силно увеличени сливици с налепи върху тях. След­ващата форма се нарича очно-жлезна. Тя протича с появата на регионален лим­фаденит /значително увеличение на лим­ф­ните възли/ и остър конюн­к­тивит. Третата форма на лис­териозата е нер­в­ната. При нея се раз­вива гноен или сериозен менин­гит.