Фил Хоган: Няма планове за продължаване и след 2020 г. на преходната национална помощ

Фил Хоган: Няма планове за продължаване и след 2020 г. на преходната национална помощ

“Няма пред­ложение за удъл­жаване на преход­ната национална помощ, тъй като инс­т­румен­тът е съз­даден да работи до 2020 г. и няма планове за удъл­жаването му след 2020 г.“. Това е завил еврокомисарят по земеделие и раз­витие на сел­с­ките райони Фил Хоган на заседанието на Съвета на минис­т­рите на земеделието в ЕС, става ясно от бюлетина на Минис­тер­с­т­вото на земеделието храните и горите. С обща дек­ларация по инициатива на Бъл­гария, под­к­репена от Кипър, Чехия, Унгария, Полша и Румъния, Европейс­ката комисия беше призована да продължи прилагането на преход­ната национална помощ, като я включи в преход­ния пакет за ОСП (за 2021 г.). С дек­ларацията, включена в протокола на заседанието на Съвета на минис­т­рите, шестте държави-членки заявиха, че не приемат прик­люч­ването на тези допъл­нителни плащания, идващи от национал­ните бюджети, тъй като сред­с­т­вата са „неут­рални по отношение на бюджета за ЕС.“

Пред­ложените преходни раз­поредби „се основават на същес­т­вуващите приложими правила и схеми “ и е логично преход­ната национална помощ също да бъде включена, защото е „част от същес­т­вуващата правна рамка“. Продъл­жаването на преход­ната национална помощ на същото ниво от 2020 г.“ ще даде сигур­ност и прием­с­т­веност на засег­натите земедел­ски стопани и ще се избегне внезапно и същес­т­вено намаляване на под­к­репата. „Споразумението за реформа на ОСП остава приоритет и изк­люч­ването на преход­ната национална помощ от преход­ните правила би засег­нало дис­кусията по този въп­рос в рам­ките на Рефор­мата на ОСП“, се посочва в дек­ларацията. Комисарят по земеделие Фил Хоган е заявил, че няма планове за удъл­жаването на преход­ната национална помощ след 2020 г.