До 50 лв. за кило се срина лавандуловото масло в Добруджа

До 50 лв. за кило се срина лавандуловото масло в Добруджа

Аз бях един от пър­вите, които се насочиха към отг­леж­дането на лаван­дула през 2009 г. Минал съм през много, нат­рупал съм опит. Имахме добри и лоши реколти, с ниска и с по-висока цена. Но като нас­тоящата стопан­ска година не съм преживявал, обоб­щава изминалия сезон земедел­с­кият произ­водител Тодор Карагюлиев, който отг­лежда 400 дка с етерично-маслената кул­тура. През миналата стопан­ска година цената на килог­рам масло скочи до 200230 лв. и това провокира много хора да се втур­нат към съз­даване на нови насаж­дения с лаван­дула, анализира Карагюлиев. Според него това се отрази върху таз­годиш­ната цена, която се срина няколко пъти и дори падна до 5055 лв./кг.„В началото на жът­вата мас­лото се купуваше на 9095 лв./кг, но после започна драс­тично да пада до 5055 лв/кг”, комен­тира той.

По думите му в Доб­ру­джа вече има залежали количес­тва лаван­дулово масло, което не е реализирано. Според него има дори от миналогодиш­ната реколта, когато произ­водителите я задър­жаха в очак­ване на още по-голям скок от пред­лаганите тогава 250 лв./кг. Офер­тите за продажба на лаван­дулово масло зачес­тиха, но исканата цена не отговаря на тър­сенето. „Не знам в бъдеще какво ще се случва с тази кул­тура. В момента няма тър­сене на етерич­ното масло”, твърди Тодор Карагюлиев.

Добивите от лаван­дуловите насаж­дения се определят от много фак­тори. „Имаме лаван­дула на раз­лична въз­раст. При младите рас­тения добивът е нисък. При по-старите също започва да пада. От значение е и сор­тът. Аз имам от всички, които се гледат в Бъл­гария. Раз­лич­ните сор­тове имат раз­лични показатели — за качес­тво и за количес­тво. Така че едва когато минем през дес­тилерията и усред­ним резул­татите, стана ясно колко масло сме приб­рали това лято. „Имало е години, когато добивах масло до 1920 кг/дка. Това лято е едва 6 кг/дка”, допълва земеделецът.

Въп­реки че площите с лаван­дула са сериозни — 400 дка, той не смята да прави дес­тилерия. „Доб­ру­джа се напълни с малки и големи пред­п­риятия за дес­тилиране на етерични масла. Трябва да бъдем разумни и да преценим доколко ефек­тивно ще бъде едно такова съоръжение. Ако работи само месец, не си струва инвес­тицията”, убеден е фер­мерът.