Производители недоволстват от менгемето на хипермаркетите

Производители недоволстват от менгемето на хипермаркетите

Браншови съюзи от преработвателната хранителна индустрия се обединиха в искане за договаряне на нови доставни цени с търговските вериги

Зад пред­ложение да се договорят нови дос­тавни цени с тър­гов­с­ките вериги зас­танаха днес от Национал­ния бран­шови съюз на хлебарите и слад­карите, Асоциацията на млекоп­реработ­вателите в Бъл­гария и Асоциацията на месоп­реработ­вателите. На прес­кон­ферен­ция в национал­ния прес­к­луб на БТА, озаг­лавена “Как да научим магарето да живее без да яде?“, те аргумен­тираха искането си с близо 30-процентото увеличение на суровините, тока, газта, минимал­ната работна зап­лата. Затова нас­тояват раз­ликата между нет­ната и продаж­ната цена да не е под този процент. Искането е подадено още преди месеци, но реак­ция от страна на тър­гов­ците нямало. По този начин дос­тав­чиците продавали под себес­той­ност, което, по думите на Мариана Кукушева, пред­седател на НБСХС, било наказуемо по закон. Кукушева обясни какво пред­с­тав­лява пакетът от тър­гов­ска отс­тъпка, над­ценка и бонус, който тър­гов­с­ките вериги слагат върху нет­ната дос­тавна цена на продукта . Тя е между 45 до 50 на сто отгоре, след­вана от 20 процента ДДС. “Това е страшен натиск върху дос­тав­ната цена на всички храни, които произ­веж­даме в Бъл­гария. В повечето случаи това фор­мира и една твърде висока цена за край­ния пот­ребител, без по никакъв начин да стимулират нашето раз­витие и да повишават кон­курен­тос­пособ­ността ни“, комен­тира тя. Другата страна е притис­кане на бъл­гар­с­кия дос­тав­чик — произ­водител в посока ком­п­ромис с качес­т­вото, как­вото обаче ние категорично не искаме да правим, добави Кукушева. Аргумента на тър­гов­ците, че раз­ходите им се покач­вали, тя определи като несериозен и неуважителен, защото основ­ната им дей­ност е да реализират печелба от тър­говията. Освен това те не изпъл­няват никакви социални ангажименти, които се поемат от дос­тав­чиците.