Чумата удари нови 24 500 прасета

Чумата удари нови 24 500 прасета

10 млн. лева ще са загубите на индустриалната ферма в село Никола Козлево

Броени дни след новата годишна африкан­с­ката чума нанесе поред­ният си удар върху род­ното свиневъд­с­тво, въп­реки хвал­бите на властта, че е успяла да ограничи раз­п­рос­т­ранението на болестта. Зад тези хвалби стоят близо 140 000 умър­т­вени прасета в няколко свинеком­п­лекса, както и лик­видирането на почти всички домашни прасета, гледани от хиляди бъл­гар­ски семейс­тва. Така отново се стигна до тъж­ния факт още 24 500 животни в свинеком­п­лекса в шумен­с­кото село Никола Коз­лево да бъдат умър­т­вени и заг­робени, след като бе доказана втората положителна проба за африкан­ска чума по свинете. Положител­ният резул­тат от пробите бе пот­вър­ден в къс­ния следобед на 3 януари 2020 г. от Национал­ната референ­тна лаборатория в Национал­ния диаг­нос­тичен науч­ноиз­с­ледовател­ски ветеринар­номедицин­ски инс­титут в София,съобщава БНР.- Пред­п­риети са мер­ките за кон­т­рол и лик­видиране на заболяването съг­ласно правилата на европейс­кото и национал­ното законодател­с­тво и Плана за спешни дейс­т­вия при кон­т­рол на АЧС. Определена е трикиломет­рова пред­пазна зона около огнището, в която влизат селата Каравелово и Пет могили, общ. Никола Коз­лево, обл. Шумен. А също и десет­километ­рова наб­людавана зона, в която влизат населените места: гр. Никола Коз­лево и селата Красен дол, Хър­сово, Въл­нари, Цани Гин­чево, Векил­ски в община Н. Коз­лево, и с. Писарево, общ. Нови пазар.

Основ­ната задача, свър­зана със случая в Никола Коз­лево, е лик­видирането на африкан­с­ката чума по свинете във ферма на „Бони хол­динг“, като същев­ременно трябва да се раз­бере по какъв начин вирусът е проник­нал. Провер­ката на място в свинеком­п­лекса е показала, че всички мерки и защити са осигурени и са се спаз­вали. Едно от пред­положенията е, че вирусът може да е пренесен чрез гризачи, тъй като фер­мата се намира в гориста мес­т­ност. Отпада вариан­тът африкан­с­ката чума да е пренесена от домашни прасета, тъй като в близост няма домашни стопан­с­тва, допълва Национал­ното радио.

На заседанието на облас­т­ната епизоотична комисия в Шумен бе и прокурис­тът на хол­динга Цветан Илиев, който увери, че хората, които работят там, които са около 70, ще останат на работа. Посочи обаче, че икономичес­ките загуби за самата фирма ще са в изк­лючително голям раз­мер, около 10 милиона лева.

Шефът на БАБХ: Плъхове може да са причина за африкан­с­ката чума в Шумен­ско

Една от причините за новото огнище на африкан­ска чума в Шумен­ско може да са плъхове, които са преминали метал­ните ограж­дения. Това каза пред bTV пред­седателят на Бъл­гар­с­ката аген­ция по безопас­ност на храните проф. Пас­кал Желяз­ков. Всич­ките близо 24 хиляди прасета в индус­т­риал­ната ферма в с. Никола Коз­лево ще бъдат умър­т­вени. Тя се намира в гориста мес­т­ност и причините се тър­сят именно там.

Желяз­ков добави, че умър­т­вяването на живот­ните ще започне във втор­ник, както и че има специална площадка за заг­роб­ване, която ще се обезопаси така, че да не се замър­сят под­поч­вените води. В района на общините Каолиново и Паламара има установени случай африкан­ска чума по дивите свине, добави пред­седателят на БАБХ.

Той поясни, че ще има и обез­щетения след колосал­ните загуби, а отделянето на здравите от бол­ните прасета вътре в ком­п­лекса няма как да стане, понеже когато са строени, не е било пред­видено заболяването.Ще започ­нат и проверки на пътя на прасетата, понеже част от тях, като мал­ките нап­ример, се превоз­ват от Варна.