Срокът за групово ловуване на дива свиня се удължава до края на януари

Срокът за групово ловуване на дива свиня се удължава до края на януари

До 31 януари 2020 г. се удъл­жава срокът за групово ловуване на дива свиня в цялата страна, гласи заповедта на минис­търа на земеделието, храните и горите Десис­лава Танева, под­писана вчера. Целта е мак­симално да се намали популацията на дива свиня във всички лов­нос­топан­ски райони на страната като мярка за ограничаване раз­п­рос­т­ранението на заболяването Африкан­ска чума по свинете (АЧС), съоб­щиха от агроведом­с­т­вото.

Освен удъл­жаване на сроковете за ловуване със заповедта се отменя и зонирането на инфек­тираните зони при кон­с­татирани случаи на АЧС. Отпада заб­раната за лов в територии, където са отк­рити глигани с наличие на вируса.

Лов­ните дружинки следва да спаз­ват стрик­тно мер­ките за биосигур­ност. Лов­ците са длъжни пред­варително да под­гот­вят ями за заг­роб­ване на остатъците от отс­т­реляните диви свине. Трябва да се осигурят и препарати за дезин­фек­ция и пръс­качки, с които лов­ците да обработят изпол­з­ваните инс­т­рументи, облек­лото, обув­ките, оръжията и принад­леж­нос­тите към тях, както и автомобилите.

Всички отс­т­реляни по време на лов диви свине задъл­жително се изс­лед­ват за вируса на АЧС като изс­лед­ванията са за сметка на БАБХ.