Експерт: Най-важни за пшеницата са дъждовете през април-май. Засега всичко е наред

Експерт: Най-важни за пшеницата са дъждовете през април-май. Засега всичко е наред

И миналата година по това време се говореше, че сушата ще унищожи посевите с есен­ници. А какво се случи? С валежите през април, а после и през май, пос­тиг­нахме рекор­дни добиви. Така Иван Алек­сиев от Инс­титута по рас­тителни генетични ресурси К. Мал­ков в Садово комен­тира пред АгроП­лов­див изказ­ването на бран­шовици в хлебоп­роиз­вод­с­т­вото, че сушата ще унищожи не малка част от жит­ните посеви.

Според Алек­сиев паниката идва от Доб­ру­джа, където обичайно по това време на годината поч­вите са с добра влагозапасеност. „Нашите почви в Южна Бъл­гария са плитки, около един метър, докато в Доб­ру­джа дос­тигат три метра. Ако при нас жит­ните имат нужда през ноември-декември от около 100 литра дъжда, в Северна Бъл­гария са доволни на 300 литра и се притес­няват, когато са по-малко”, каз­ват екс­пер­тите. Засега няма място за страхове, тъй като жит­ните рас­тения не са активни и не изпаряват влага. Дъж­довете, които пад­наха през ноем­ври, са им дос­татъчни за успеш­ното презимуване.

В края на март и началото на април пшеницата залага добива, който зависи от храненето на рас­тенията и от влаж­ността. Валежите през април и май са отговорни за осигуряване на заложения добив, посочи Иван Алек­сиев. Той добави, че през тези два месеца е важно поч­вата да поема месечно по 5060 литра дъжд.

Като цяло, специалис­тът обясни, че внушенията за загуба на реколта от сушата са абсолютно пресилени. Пшеницата е плас­тична кул­тура и се прис­пособява към условията, добави Алек­сиев.