Фонд „Земеделие“ се закани да ореже субсидиите на 244 бенефициенти за запалени стърнища

Фонд „Земеделие“ се закани да ореже субсидиите на 244 бенефициенти за запалени стърнища

Фонд „Земеделие“ ще включи в черен списък площите, опожарени преди кам­панията по заявяване на суб­сидии за тази година. Суб­сидиите за стопаните, които си поз­воляват да палят стър­нища, ще бъдат намалявани. Ето защо от фонда предуп­реж­дават стопаните, че ще им бъдат налагани глоби за палене на земедел­ски площи, независимо от факта, че още не е започ­нала кам­пания 2020. Суб­сидиите за пар­целите, които се опожаряват преди подаването на заяв­ления по схемите за дирек­т­ните плащания, ще бъдат намалявани. Тези площи ще носят пред­варителна тежест за налагане на глоби още при тях­ното очер­таване, когато кам­панията започне. Екипи от тех­ничес­кия инс­пек­торат ще проверяват на място всички сиг­нали за запалени стър­нища.

Миналата година са нап­равени извън­редни проверки по 115 сиг­нали за горящи земедел­ски площи в страната. Най-често палежите са в облас­тите Русе, Раз­г­рад, Плевен, Мон­тана и Хас­ково.

Незаконни прак­тики са установени при 244 кан­дидати по схемите и мер­ките за дирек­тни плащания. Засег­нати са 421 земедел­ски пар­цела, като опожарената площ е над 20 хиляди декара.

Опожарените земедел­ски площи се считат за непод­ходящи за суб­сидиране за съот­вет­ната година и се водят като над­дек­ларирани, уточ­няват от фонд „Земеделие“.