Сутринта Борисов обяви, че смъква ДДС за храните, по обяд се отметна

Сутринта Борисов обяви, че смъква ДДС за храните, по обяд се отметна

След съгласуване с Горанов ДДС става 9% само за сектор “Туризъм“, обявиха подчинените му от правителствената пресслужба

Данък добавена стой­ност (ДДС) за рес­торан­тите и раз­в­лекател­ните заведения като барове и дис­котеки ще бъде намален от сегаш­ните 20% на 9% от 1 януари 2021 г. За това са се раз­б­рали на работна среща министър-председателят Бойко Борисов и пред­с­тавители на Асоциацията на заведенията в Бъл­гария и Бъл­гар­с­ката хотелиер­ска и рес­торан­тьор­ска организация, съобщи вчераъ правител­с­т­вената инфор­мационна служба. Освен за нощув­ките и организираните пътувания в туризма, както е сега, намалената ставка ще важи и за “заведения, заведения за общес­т­вено хранене и раз­в­лекателен сек­тор, категоризирани по Закона за туризма“, уточни правител­с­т­вената прес­служба в 12.31 ч. във втор­ник на обяд, след като около час по-рано съобщи, че отс­тъп­ката ще важи и за “основни храни“. След съг­ласуване с Минис­тер­с­т­вото на финан­сите обаче “основ­ните храни“ са отпад­нали от прес­съоб­щението.

Минис­т­рите на финан­сите от раз­лични правител­с­тва винаги са били срещу диферен­цираната ставка по ДДС. Владис­лав Горанов нап­ример неед­нок­ратно е заявявал, че “докато аз съм минис­тър, ДДС няма да се намалява“. Реално намалена на 9% ставка в “Туризма“ бе прокарана по времето на НДСВ с финан­сов минис­тър Милен Вел­чев, чийто брат в момента управ­лява едни от най-скъпите хотели по морето. За някои стоки и услуги ДДС не се дължи. За хазарта нап­ример няма ДДС, за да не се източ­ват повече пари от бюджета, откол­кото се внасят. Новината за свалянето на ДДС в заведенията идва само ден, след като в пар­ламен­тар­ната правна комисия бе отх­вър­лено подобно пред­ложение на БСП. Левицата обаче искаше намаляване на ДДС став­ката за храни и лекар­с­тва до 9%, а не за заведенията. Решението е политически риск, но то е в под­к­репа срещу загубите от Covid-19 в рес­торан­тьор­с­кия бранш, каза Борисов.

На срещата беше договорено поред­ното отлагане на влизането в сила на промените в Наредба Н-18 с изис­к­ванията за касовите апарати. След пос­лед­ното отлагане заради протест на рес­торан­тьорите и отс­к­роч­ката от шест месеца до 1 март 2020 г., сега те ще имат още една година — до 1 март 2021 г, да пок­рият изис­к­ванията към тях за онлаън отчет на касовите приходи в момента на извър­ш­ването на тран­зак­цията.