Компенсация за притежателите на винетки заради извънредното положение няма да има, отсече Горанов

Компенсация за притежателите на винетки заради извънредното положение няма да има, отсече Горанов

Притежателите на винетки, които не са пътували заради ограниченията, въведени с извън­ред­ното положение в Бъл­гария, няма да бъдат ком­пен­сирани. Това става ясно от отговор на финан­совия минис­тър Владис­лав Горанов на въп­рос от депутат. Въп­росът и отговорът са пуб­ликувани на сайта на Народ­ното съб­рание. Според минис­търа ограничение е имало само за пътуванията с турис­тическа цел. Останалите пътувания – до работно място, за снаб­дяване със стоки от първа необ­ходимост и за грижа за въз­рас­тни хора, са били раз­решени. Не са спирани и пътуванията извън облас­т­ните градове.

В отговора си до депутата Горанов посочва още, че ком­пен­сацията би пред­с­тав­лявала дис­к­риминация спрямо други групи пол­з­ватели на пътищата, които са зап­латили такса спрямо изминатото раз­с­тояние.