Васил Велев: Под 1% от фирмите са се възползвали от мярката 60 на 40

Васил Велев: Под 1% от фирмите са се възползвали от мярката 60 на 40

0.97% от фир­мите, които могат да се въз­пол­з­ват от мяр­ката 60 на 40, са го нап­равили към днешна дата. Платени са 12 млн. лв. от общ бюджет 1 млрд. Ако говорим за обх­ват на хора, това са под 2%“. Това заяви пред­седателят на АИКБ Васил Велев в студиото на “Здравей, Бъл­гария“. По думите му прек­ратените трудови договори само за един месец са 176 000. “От тях, като извадим новоназ­начените, остават 106 000 души, които са загубили работата си за един месец“, посочи Велев. „За съжаление, при тази ситуация, без­работ­ните ще бъдат много повече. Ако не се промени мяр­ката, ние няма да се изненадаме, ако те дос­тиг­нат и 500 000 или над 10% без­работица. Това сочат и раз­лич­ните социологически проуч­вания. Според “Алфа Рисърч“ най-неодобряваната мярка е именно 60 на 40“, категоричен бе той.

Велев под­черта, че под­к­репата на дър­жавата не следва да е на 100%, но въп­росът е каква е реал­ната помощ и колко е дос­тъпна тя. „От мяр­ката 60 на 40 се въз­пол­з­ват такива фирми, които нямат нужда от нея“, смята пред­седателят на АИКБ. „Биз­несът прави уйдурми, за да се напасне на схемата – работи се нап­ример официално на половин ден, но всъщ­ност е на цял и не се прилагат правилата, както трябва. Ние караме хората да ги нарушават, вместо правилата да се нап­равят такива, как­вито са в цял свят. Няма дър­жава, в която неработещ човек да получава 100% доход“, каза той.

Пред­седателят на АИКБ нас­тоя мяр­ката 60 на 40 да стане 60 на 0, и то до края на годината. „Не е същото като да отидеш на трудовата борса – 60 на 0 може да влезе в дейс­т­вие нап­ример за ком­пания, която по прин­цип работи на цял ден, но сега, заради коронавируса, е на половин ден, а не е изцяло зат­ворила“, посочи Велев.

Всички работодатели са категорични, че мяр­ката трябва да се коригира. От Стопан­с­ката камара са абсолютно категорични за 60 на 0. Ние също сме за 60 на 0. От КРИБ са за 60 на 15 — те искат да има и самоучас­тие на пред­п­риятието“, каза още той. И допълни: „Към момента мяр­ката има малък обх­ват и води до увеличаване на без­работицата“.