В Кнежа се молят за дъжд, който да спаси поне царевицата и слънчогледа от невижданата суша

В Кнежа се молят за дъжд, който да спаси поне царевицата и слънчогледа от невижданата суша

Сушата тази година беше мъчителна за род­ните произ­водители. Въп­реки надеж­дите в Кнежа не пад­наха почти никакви валежи през изминалия месец юни, а жът­вата отчита ниски добиви. За Агри. БГ Борис­лав Горанов, зърно– и семеп­роиз­водител от района, изп­рати инфог­рафика, която показва, че в 25-сантиметровия слой на поч­вата през пос­лед­ните 15 дни влагата е нула. „Няма валежи. Не съм спирал да напоявам и в момента това правя. Валя локално, на места до мак­симум 30 л/кв. м, но в много малък процент от зем­лищата“, казва Борис­лав Горанов.

Основно валежите бяха 810 л/кв.м, което не оказа никакво влияние на общата суша.

Поч­вената влага в Кнежа под­държа ниски стой­ности още от началото на годината, но през пос­лед­ния месец положението е трагично. Количес­т­вото на валежите през месец април в района също беше нула, през май се увеличи минимално, а сега отново удари дъното. Сушата, започ­нала още от есента на 2019 г., предоп­редели и нис­ките добиви в района.

Добивите от пшеница в региона са между 300 кг/дка и 500 кг/дка. При ечемика са около 400600 кг/дка. Тези добиви са ниски на фона на високите ренти от 6070 лв., споделя зър­ноп­роиз­водителят.

Има едни фер­мери в района, които заради семейни делби пус­кат към медиите невярна инфор­мация в техен интерес. За съжаление, истин­с­ката кар­тинка в Кнежа е друга. Сушата е невиж­дана от години, както става ясно от дан­ните“, категоричен е Борис­лав Горанов. Хубавата новина е, че хлебопекар­ните качес­тва на пшеницата са много добри, добави Горанов.

Сега стопаните в Кнежа се молят за дъжд, който да спаси поне царевицата и слън­чог­леда, за които той е жиз­неноважен сега. Ако до десет дни не пад­нат нуж­ните валежи при нас, пълен провал ще бъде и при пролет­ниците, споделя Борис­лав Горанов.

Дъл­гогодиш­ният зър­ноп­роиз­водител инвес­тира усилия и сред­с­тва, за да под­държа високо качес­тво на своята продук­ция. Осигурил е с лични сред­с­тва напояване на стопан­с­т­вото си, за да избегне мак­симално щетите от сушата. А тя се увеличава с годините.

По думите на Горанов трябва да бъдем отговорни и да пред­п­риемем как­вото ни е въз­можно като мерки, като нап­ример минимални обработки на земята. Произ­водителят споделя опит и с азотофик­сиращите кул­тури, запаз­ващи поч­вата богата на влага и хумус, което е от особена важ­ност в такава сушава година като тази.