Брюксел оптимист за земеделието въпреки COVID-19

Брюксел оптимист за земеделието въпреки COVID-19

Какво сочи новата краткосрочна прогноза на Европейската комисия за развитието на селското стопанство в ЕС

Много неяс­ноти има около ефекта от кризата заради COVID-19 и икономичес­кото въз­с­тановяване. Веригата за хранителни дос­тавки доказа през пос­лед­ните месеци, че е способна да устои на сът­ресения, като масови ограничителни мерки из цяла Европа, срив на тър­сенето на продукти от страна на рес­торанти, барове, кафенета и др. Към това се добави и скок на цените като пос­ледица, четем в новата крат­кос­рочна прог­ноза на Европейс­ката комисия. Както бе посочено в пролет­ното издание на крат­кос­роч­ната прог­ноза, COVID-19 и въведените заради вируса мерки от страните членки съз­дадоха шоково тър­сене откол­кото шоково пред­лагане. Това определено съз­даде добра почва за раз­витие на някои сек­тори – млечни продукти, свин­ско месо, вино, домати, захар, вино и др. В новия док­лад за земедел­с­кия пазар в ЕС, пуб­ликуван на 6 юли, научаваме повече под­роб­ности за пос­лед­ните тен­ден­ции на пазара и въз­мож­нос­тите занап­ред.

Пол­ски кул­тури

За сезон 2020/2021 произ­вод­с­т­вото на зър­нени кул­тури в ЕС по прог­ноза ще дос­тигне 286,3 млн. тона, с 2,7% по-малко спрямо сезон 2019/2020, но с 1,7% спрямо сред­ния показател за пос­лед­ните 5 години. Обемите се обяс­няват с по-малко засетите площи с есен­ници и със сухото време, което най-силно се отрази на пшеницата.

През 2019/2020 пот­реб­лението на зър­нени кул­тури в ЕС ще намалее с 0,6% заради по-свитото тър­сене на зърно от страна на пекарни и заведения за хранене по време на пър­вите месеци от пан­демията. Тази тен­ден­ция ще се промени към ръст през 2020/2021.

Кол­кото до мас­лодай­ните и протеиновите кул­тури, през 2020/2021 произ­вод­с­т­вото на рапица ще бъде на сходно ниво като през 2019/202015,4 млн. тона. Произ­вод­с­т­вото на слън­чог­лед ще дос­тигне 10,4 млн. тона, с 3,7% повече спрямо пред­ход­ния сезон.

Произ­вод­с­т­вото на соеви боб­чета и протеинови кул­тури също ще върви нагоре, дос­тигайки съот­ветно 2,8 млн. тона и 4,5 млн. тона.

Специализирани кул­тури

Заради мер­ките за справяне с пан­демията пот­реб­лението на вино ще намалее със 7%. Европейс­ката комисия отчита сериозен негативен удар върху износа и вноса на вино, рес­пек­тивно със 7% и 8% през сезон 2019/2020.

В сек­тор плодове и зелен­чуци през пос­лед­ните месеци се забелязва пос­къп­ване на ябъл­ките заради по-слабата реколта през нас­тоящия сезон и високото тър­сене по време на пър­вите месеци от пан­демията. Рекор­дно ниско произ­вод­с­тво – 3,1 млн. тона, се очаква при прас­ковите и нек­тарините заради неб­лагоп­рият­ните климатични условия. Това ще даде отражение върху цените, които вече са с 19% нагоре.

Произ­вод­с­т­вото на пресни домати ще остане стабилно през 2020 г., а пот­реб­лението ще отчете лек спад от 1%.

Мляко

През 2020 г. млякото, произ­ведено в ЕС, ще дос­тигне почти 144 млн. тона, с 0,7% повече от нивата през 2019 г. За този ръст най-много ще доп­ринесат Гер­мания, Италия, Испания и Холан­дия.

Месо

Произ­вод­с­т­вото на говеждо месо ще отчете спад от 1,7% през тази година заради свиване на тър­сенето през периода на ограничител­ните мерки, както и заради ограниченото пред­лагане, продик­тувано от дефицита на фураж по време на сухата пролет.

Произ­вод­с­т­вото на пилешко месо ще намалее с 2% през 2020 г. Сек­торът се налага бързо да се адап­тира към по-слабо тър­сене и по-ниски цени.

Тази година се очаква ръст на произ­вод­с­т­вото на свин­ско месо с 0,5%. Въз­с­тановяват се тър­сенето и износът към Китай.

Спад от 1,5% се задава в произ­вод­с­т­вото на овче и козе месо, дъл­жащ се на спада в тър­сенето по време на Велик­ден и Рамадан и логис­тични проб­леми.