Градушки няма да се борят със самолети - поне засега

Провали се поръч­ката за избор на изпъл­нител за борба с градуш­ките по самолетен способ, съоб­щиха от Изпъл­нителна аген­ция „Борба с градуш­ките“ (ИАБГ). Един­с­т­веният учас­т­ник в процедурата за „Осъщес­т­вяване на пилотен проект за дей­ности по противог­радова защита със самолетен способ за противог­радови въз­дейс­т­вия (засев) на потен­циално градоопасни облаци на територията на Репуб­лика Бъл­гария“ отказа да сключи договор за изпъл­нение с Аген­цията.

През 2020 г. в ИАБГ беше пред­видено въвеж­дането на пилот­ния проект за противог­радова защита със самолетен способ в райони, които не са защитени с ракети в Северна Цен­т­рална и Североиз­точна Бъл­гария. През март 2020 г. по реда на Закона за общес­т­вените поръчки бе стар­тирана процедурата за избор на изпъл­нител. Поради епидемиологич­ната обс­тановка обаче, свър­зана с COVID-19, сроковете бяха променени и бяха възоб­новени от 17 април.

В резул­тат на проведената процедура един­с­т­веният учас­т­ник в нея беше изб­ран за изпъл­нител на общес­т­вената поръчка и му бе изп­ратена покана за сключ­ване на договор. След изтичане на пред­видения в закона едномесечен срок обаче, учас­т­никът не пред­п­рие необ­ходимите дейс­т­вия. Той инфор­мира пис­мено Аген­цията, че се отказва да сключи договор.

Мотивите за това са, че заради извън­редна ситуация от фир­мата изпъл­нител са срещ­нали труд­ности, които са му поп­речили да се снабди с нуж­ните раз­решения. Те се издават от EASA (European Union Aviation Safety Agency) — Аген­цията за авиационна безопас­ност на Европейс­кия съюз, която отговаря за безопас­ността на граж­дан­с­ката авиация със седалище в Кьолн, Гер­мания. Тя е органът за извър­ш­ване на сер­тификация, регулиране и стан­дар­тизация в областта на авиацион­ната безопас­ност, припом­нят от ИАБГ. Очак­ваше се при успешно завър­ш­ване на поръч­ката и въз­лагане на дей­ността, градозащитата по самолетен способ да започне от юли 2020 г.