Отлага се изискването да се режат субсидии при неплащане на рента

Отлага се изискването да се режат субсидии при неплащане на рента

Пос­лед­ното пред­ложение в Закона за под­помагането на земедел­с­ките произ­водители, което пред­виж­даше оряз­ване на суб­сидиите в случаите, когато арен­датори не плащат рен­тата или наема си за пол­з­ваната земя, засега няма да се приема, защото е важно то да се обсъди детайлно и да се съоб­рази със законите за арен­дата и за задъл­женията и договорите, по които се сключ­ват час­т­ните договори, съобщи пред БНР Лилия Стоянова, началник-отдел в минис­тер­с­т­вото на земеделието. Ще припом­ним, че пред­ложението беше прокарано между двете четения на поп­рав­ките, които вър­вят за обсъж­дане в пар­ламента и предиз­вика сериозни дебати сред земедел­с­ката общ­ност. Проб­лемът е, че докато при отдаването под наем на земите от дър­жав­ния и общин­ски фонд админис­т­рацията може лесно да кон­т­ролира лицата, които не плащат тези ренти, като ги сан­к­ционира с отнемане на дър­жав­ната и европейска помощ, то при час­т­ните договори кон­т­ролът трудно би се организирал, посочи екс­пер­тът. И добави, че при час­т­ните договори на този етап лип­сва капацитет от страна на админис­т­рацията, за да кон­т­ролира нарушителите.

Договорите между час­т­ните притежатели на земя и пол­з­вателите се уреж­дат със законите за арен­дата или за задъл­женията и договорите, така че при под­пис­ването им притежателите на имоти би тряв­бало да запишат автоматич­ното им прек­ратяване при неиз­п­лащане на наема и това да се уреди при отдаването на земята за пол­з­ване. Как точно обаче трябва да се регулира този процес, тепърва ще се обсъжда. Единият мотив срещу отнемането на суб­сидии се базира на логиката, че под­помагането в земеделието се дава за извър­шена дей­ност, а не за соб­с­т­веност на земята. Ще припом­ним обаче, че във всеки договор трябва да се защитават правата и на двете страни, защото без земя дей­ността няма как да бъде извър­шена. Стоянова посочи, че в минис­тер­с­т­вото всяка година се получават жалби за нес­паз­ване на тези договори, като брой­ката им е промен­лива. Най-често нарушения има при въз­рас­тни соб­с­т­веници на земя, които трудно могат да потър­сят правата си по съдебен път. На пос­лед­ното си заседание депутатите от земедел­с­ката комисия в пар­ламента са решили да организират широка общес­т­вена дис­кусия, така че да не бъдат нарушавани правата на нито една от страните. Важно е да се намери точ­ната правна норма, която да уреди този проб­лем.