Храните най-скъпи от 7 години насам

Храните най-скъпи от 7 години насам

Светов­ните цени на хранител­ните суровини са дос­тиг­нали през януари 2021 година близо седем­годишен мак­симум, Съобщи Организацията на ООН по прех­рана и земеделие (ФАО), цитирана от ТАСС. Организацията отбелязва, че покач­ването на цените на продук­тите в света продъл­жава вече осми пореден месец. Сред­ната стой­ност на индекса на продовол­с­т­вените цени на ФАО, отразяващ месеч­ните промени на меж­дународинте цени на основ­ните видове хранителни продукти, е дос­тиг­нала през януари 113,3 пун­кта, което е с 4,3 процента над рав­нището от декем­ври. Според док­лада, помес­тен на сайта на организацията, това е най-високото рав­нище на индекса от юли 2014 година. Най-силно е пос­къп­ването на зър­нените храни, рас­тител­ните масла и захарта.

Индек­сът за цените на зър­нените храни за един месец е нарас­нал със 7,1 на сто, което ФАО обяс­нява с рязко пос­къп­ване на царевицата, с 11,2 на сто, над­вишавайки с 42,3 на сто рав­нището от януари 2020 година.

Цените на пшеницата са се повишили с 6,8 на сто заради актив­ното световно тър­сене и очак­ваното намаляване на обема на продаж­бите от страна на Русия, където от март 2021 година митата за износ на пшеница се увеличават двойно.

Индек­сът на цените при рас­тител­ните масла се е покачил с 5,8 на сто до най-високо рав­нище от май 2012 година. Причина за това е по-малкият от очак­ваното обем на произ­вод­с­тво на пал­мово масло в Индонезия и Малай­зия заради недос­тига на трудова миг­рация, както и стач­ките в Аржен­тина, посочва ФАО.

Индек­сът на цените на захарта се е повишил с 8,1 на сто спрямо декем­ври, на млеч­ните продукти — д 1,6 на сто, а на месото — с 1 процент.