Инфлуенцата „удари“ родна ферма със 100 000 пернати

Инфлуенцата „удари“ родна ферма със 100 000 пернати

Бъл­гар­ска аген­ция по безопас­ност на храните (БАБХ) кон­с­татира огнище на Високопатогенна Инф­луенца А (грип) по птиците в живот­новъден обект в зем­лището на гр. Славяново, обл. Плевен. Инфек­цията е установена в обект за отг­леж­дане на кокошки носачки и е пот­вър­дена от Национална Референ­тна Лаборатория по Инф­луенца и Нюкясъл­ска болест по птиците към НДНИВМИ, град София. Пос­лед­ното огнище на заболяването в Репуб­лика Бъл­гария бе пот­вър­дено преди 7 месеца (през юни 2020 г). В Европа за същия период са обявени 511 огнища на Инф­луенца тип А при домашни птици.

В обекта са били отг­леж­дани около 99 хил. птици, като съм­нението за заболяване сред тях е породено от повишена смър­т­ност. Пред­с­тои умър­т­вяване по хуманен начин и обез­в­реж­дане на останалите в живот­новъд­ния обект заболели и кон­так­тни птици, под официален над­зор и по начин, недопус­кащ раз­п­рос­т­раняване на болестта, съг­ласно изис­к­ванията на Рег­ламент (ЕО) № 1069/2009.

Около птицефер­мата са определени: 3-километрова пред­пазна зона, в която попада гр. Славяново, обл. Плевен; 10-километрова наб­людавана зона — с. Мечка, с. Коиловци в общ. Плевен; с. Асеново, с. Дебово, с. Новачене, с. Бацова махала в общ. Никопол; с. Трън­човица в общ. Лев­ски и с. Тот­лебен в общ. Пор­дим.

Извър­шва се епизоотично проуч­ване и прос­ледяване на движения на домашни и други птици, яйца, продукти и странични животин­ски продукти добити от тях, фураж за птици, и на тран­с­пор­т­ните сред­с­тва, свър­зани с тех­нологич­ния процес в двете зони.

БАБХ напомня, че птичето месо и продукти, добити в обект, в който е установено огнище на Инф­луенца по птиците, не пред­с­тав­ляват опас­ност за човеш­кото здраве при спаз­ване на хигиен­ните правила за обработка на храни в домакин­с­т­вото.