Държавата поръчва допълнително над 3 милиона дози антиковид РНК ваксини

Държавата поръчва допълнително над 3 милиона дози антиковид РНК ваксини

Българските граждани ще имат възможност да избират с коя ваксина да се ваксинират, обеща здравният министър

Дър­жавата ще поръча допъл­нително над 3 милиона дози РНК вак­сини, обяви минис­търът на здравеопаз­ването Кос­тадин Ангелов в рам­ките на правител­с­т­веното заседание, съобщи Новините.бг. Заради дан­ните, които имаме на ниво Европейски съюз и въз­мож­нос­тите за намалени дос­тавки към страната на вак­сини на Окс­форд и Аст­раЗенека, пред­лагаме да поръчаме допъл­нително количес­тво вак­сини, което да бъде пропор­ционално раз­п­ределено на база на населението на нашата страна в раз­мер на 2 897 694 дози от вак­сината на Пфайзер/Бионтех и 460 000 дози от вак­сината на Модерна, обясни проф. Ангелов. Минис­търът на здравеопаз­ването посочи, че дос­тав­ката на допъл­нително количес­тво вак­сини е въз­можна с оглед на заседанието на Управ­ляващия съвет, т.нар. „Steering Board“, сфор­миран от ЕК по въп­роса с вак­сините, и допъл­нител­ното споразумение за вак­сините, което е сключено между Европейс­ката комисия и произ­водителите на лекар­с­тва Пфай­зер и Бион­тех. Считаме, че с нас­тоящето пред­ложение страната ще осигури дос­татъчно количес­тва дози вак­сина, за да могат всички бъл­гар­ски граж­дани да имат въз­мож­ността да избират с коя вак­сина да се вак­синират и по този начин да получим изк­лючително добро пок­ритие на населението и пос­тигане на т.нар. колек­тивен имунитет, добави минис­тър Кос­тадин Ангелов. Министър-председателят Бойко Борисов заяви, че ще бъдат отпус­нати и допъл­нително сред­с­тва за вак­сини, за да се приложи вак­синацион­ният план въз­можно най-бързо. Министър-председателят изрази

увереност, че чрез усилено вак­синиране ситуацията с пан­демията може да бъде удър­жана.