Проф. Богов: При 200 новозаразени на 100 000 ще се премине към промяна в мерките

Проф. Богов: При 200 новозаразени на 100 000 ще се премине към промяна в мерките

Над 1200 човека са новозаразените днес, това е с около 100 повече, така че за съжаление, нашите прог­нози ще се сбъд­нат. Очак­ваният пик е около 25 фев­руари, предуп­реди пред БНТ дирек­торът на Алек­сан­д­ров­ска бол­ница проф. Борис Богов. Пред­с­тои на своето заседание днес Национал­ният щаб да вземе решение за промяна в мер­ките при покач­ване на заболяваемостта — ако се стигне до 200 заразени на 100 000 души. Тогава ще се прис­тъпи към обрат­ния ред на затягане на мер­ките, обясни той. Всички бол­ници също имат готов­ност за реак­ция при повишаване на заразените — до 48 часа да вър­нем обратно въз­мож­ността за прием на по-голям брой пациенти. Освен това всички сис­теми за обдиш­ване и рес­пиратори, трябва да бъдат в готов­ност, допълни дирек­торът на Алек­сан­д­ров­ска бол­ница.

Пот­вър­ж­дават се нашите прог­нози, които бяха заложени за след Нова година за покач­ване на случаите. Огнището в Кюс­тен­дил е пример за това, заради нес­паз­ване на мер­ките. Докол­кото имам инфор­мация, това се е случило в цех в Кюс­тен­дил, където не са били спаз­вани мер­ките, обясни проф. Богов. Универ­сално лечение на коронавируса няма, има лечение с доказан ефект от определени сред­с­тва, но всичко е на база на индивидуален под­ход. Няма и лекар­с­тва, които трябва да се приемат профилак­тично и да преван­тират заразяването с COVID-19, категоричен е дирек­торът на Алек­сан­д­ров­ска бол­ница.