БСП поиска да бъде забранено провеждането на фашисткия „Луковмарш”

БСП поиска да бъде забранено провеждането на фашисткия „Луковмарш”

Изпъл­нител­ното бюро на Бъл­гар­с­ката социалис­тическа пар­тия излезе с остра дек­ларация по повод провеж­дането на така наречения “Луков­марш“. „За поредна година сме на път да станем свидетели на един от най-позорните актове в съв­ремен­ната си история. Под егидата на един от най-яростните привър­женици на нацис­т­ката и антисемит­с­ката идеология, ген. Христо Луков, раз­вявайки нацис­тки сим­воли, десетки планират да демон­с­т­рират в под­к­репа на религиозна и етническа омраза“, алар­мираха от левицата. В дек­ларацията се казва още, че под фал­шив пред­лог, че се защитава въз­раж­дането на бъл­гар­с­ката дър­жава и ней­ния прос­перитет, организаторите на Луковия марш отново ще поведат млади хора в под­к­репа на омразата и ненавистта. „Провеж­дането на т.нар. “Луков­марш“ е в раз­рез не само с Кон­с­титуцията и законите на Репуб­лика Бъл­гария, но и с цен­нос­тите на бъл­гар­с­кото общес­тво — общес­тво, спасило бъл­гар­с­ките евреи от лагерите на смъртта“, изтък­ват от БСП. От Изпъл­нител­ното бюро са убедени, че шес­т­вие в чест на лич­ност и идеология, която сим­волизира най-мрачните моменти от европейс­ката история през 20-ти век, е огромна грешка. „Нас­тояваме, всички политически пар­тии, под­дър­жащи европейс­ките цен­ности, пуб­лично да се противопос­тавят на поред­ната манифес­тация на нацизъм и ксенофобия и категорично да осъдят всички форми на фашис­тки и националис­тически прояви“, призоваха от левицата. БСП се обърна и към кметa на София Йор­данка Фан­дъкова с призива ясно да заяви позицията си по темата “Луков­марш“ и отново да положи необ­ходимите ефек­тивни усилия за въз­п­репят­с­т­ване провеж­дането на този парад на омразата. „Наш дълг е да се противопос­тавяме на екс­т­ремизма, фашизма, расизма, ксенофобията, антисемитизма и всички други форми на дис­к­риминация“.   От левицата призовават всички инс­титуции и политически пар­тии категорично да защитят и този път европейс­ките и национал­ните цен­ности на толеран­т­ност и солидар­ност.