Цените на производител в агросектора се повишават с 15,8% за тримесечие

Цените на производител в агросектора се повишават с 15,8% за тримесечие

Индек­сът на цените на произ­водител в сел­с­кото стопан­с­тво за чет­вър­тото тримесечие на 2020 г. се повишава с 15,8 на сто спрямо същото тримесечие на 2019 година, инфор­мираха от Национал­ния статис­тически инс­титут (НСИ). Индек­сът на цените на продук­цията от рас­тениевъд­с­т­вото се увеличава с 19,9 на сто, а на продук­цията от живот­новъд­с­т­вото намалява с 5,3 на сто. Спрямо пред­ход­ната година цените на сел­с­кос­топан­с­ката продук­ция отбеляз­ват ръст със 17,5 на сто, като в рас­тениевъд­с­т­вото те се увеличават с 20,9 на сто, а в живот­новъд­с­т­вото е регис­т­риран лек спад от 0,4%.

В пос­лед­ните три месеца от миналата година спрямо същия период на 2019– а, се увеличават цените на: зър­нените кул­тури — с 18 на сто, тех­ничес­ките кул­тури — с 28,4 на сто, фураж­ните кул­тури — с 6,4 на сто, прес­ните зелен­чуци — с 2,2 на сто, и прес­ните плодове — с 4,1 на сто. Увеличение е отчетено в цените на: меката пшеница — с 15,6 на сто, мас­лодай­ния слън­чог­лед — с 33,1 на сто, царевицата за зърно — с 23 процента, главес­тото зеле — с 4,9 на сто, ябъл­ките — с 14,8 на сто, и виненото грозде — с 21,7 на сто.

Понижават се цените на: фасула — с 11,7 на сто, крас­тавиците — с 1 на сто, и кар­тофите — с 21,9 на сто. При продук­тите от живот­новъд­с­т­вото е регис­т­рирано нез­начително намаление на цените с 0,2 на сто.

През чет­вър­тото тримесечие на 2020 г. спрямо 2019 г. по-високи са цените на: зър­нените кул­тури — с 19,3 на сто, тех­ничес­ките кул­тури — с 31,2 на сто, и фураж­ните кул­тури — с 9,9 на сто. По-ниски са цените на прес­ните зелен­чуци — с 5,3 на сто, и прес­ните плодове — с 3,1 на сто. Увеличение е отчетено в цените на: меката пшеница — с 20,4 на сто, царевицата за зърно — с 19.8 на сто, мас­лодай­ния слън­чог­лед — с 36,4 на сто, бялото главесто зеле — с 3,8 на сто, и виненото грозде — с 20,8 на сто.

По-ниски са цените на: фасула — с 8,6 на сто, крас­тавиците — с 6,6 на сто, пипера — с 8.1 на сто, и кар­тофите — с 26,2 на сто. Цените на продук­тите от живот­новъд­с­т­вото отбеляз­ват ръст от 2 на сто.