Ваксинацията за син език ще обхване над 2,2 млн. животни

Ваксинацията за син език ще обхване над 2,2 млн. животни

Най-подходящото време за започ­ване на вак­синацията за син език при овцете и говедата в Южна Бъл­гария е началото на март, а за Северна Бъл­гария — втората половина на март. Това препоръч­ват от Цен­търа за оценка на риска по хранител­ната верига (ЦОРХВ) в свой док­лад. Екс­пер­тите вземат под внимание жиз­нения цикъл на век­торите, тем­пературите, при които започ­ват да стават активни, и времето за изг­раж­дане на активен имунитет.

През 2021 г. Бъл­гар­с­ката аген­ция по безопас­ност на храните (БАБХ) пред­вижда профилак­тично да бъдат вак­синирани 826 800 говеда и 1 448 000 овце. Вак­синацията ще се извърши от приб­лизително 900 регис­т­рирани ветеринарни лекари в рам­ките на около 60 дни от започ­ването на вак­синацията.

Такава ежегодна вак­синация на говедата и овцете у нас се прави от 2014 г., когато голямата епизоотия от заболяването обх­вана 12 дър­жави на Бал­кан­с­кия полуос­т­ров. Тогава бе пред­п­риета спешна вак­синация на цялото поголовие от едри и дребни преживни животни по прог­рама, одоб­рена от Европейс­ката комисия.

За миналата година в Бъл­гария са док­лад­вани 12 случая на син език при диви преживни животни. На 4 януари 2021 г. страната ни съобщи за още два случая при диви преживни в област Благоев­г­рад.

Дан­ните от Сис­темата на Европейс­кия съюз за съоб­щаване на болести по живот­ните (ADNS) показ­ват, че през 2020 г. в Европа има общо 1042 огнища на син език, като са засег­нати 15 дър­жави. Най-много са пос­т­радали съсед­ните на нас страни — Македония (404 огнища) и Гър­ция (353).