Корморани хапват рибите от язовир „Искър“, единият бряг тотално обезрибен

Корморани хапват рибите от язовир „Искър“, единият бряг тотално обезрибен

Сибир­с­кият студ, връх­летял страната и задър­жал се повече от сед­мица, определено удължи сезона на под­лед­ния риболов по обичай­ните родоп­ски язовири. Същев­ременно спря под­ранилото пролетно раз­д­виж­ване на топ­лолюбивите риби, за което имаше първи приз­наци, предаде НЛРССРБР. Към 23 фев­руари най-малкият от поредицата язовири пок­рай пътя Батак– Дос­пат „Малък Бег­лик“ продъл­жава да е атрак­тивна и най-достъпна дес­тинация за любителите на под­лед­ния риболов. Рибите са активни, макар да са по-дребни от тези по окол­ните язовири. Преоб­ладават кос­турите, но се хващат и бабушки. Като класически под­ход се въз­п­риема риболовът с мор­мишки, но и въдица на плувка дава резул­тати.

Тъкмо да обявим звучно, че платиката на язовир „Искър“ тръгна, заради първи хванати риби на фидер там в приус­тиевата част, но ще трябва да отложим тази новина. Драс­тич­ното зас­тудяване неминуемо я пресече и вероятно ще трябва да се изчака обичай­ното й време за риболов-от началото на март. На залива при „Щър­келово гнездо“ положението е катас­т­рофално — рибата изчезна тотално. Каз­ват, че по­явилите се големи ята с кор­морани са я прогонили и може би има истина в тази вер­сия.

Необичайно под­ранили каракуди излязоха в плитка вода по ръкавите на язовир „Яст­ребино“ в топ­лите фев­руар­ски дни. На фидер се правеше силен риболов и то на едри риби от половинка нагоре. Но студът ги върна в дъл­боката вода и пресече апетита им. Сега рибарите ще чакат след­ващо омек­ване на времето, за да продъл­жат шоуто.

Силен пъс­тър­вов риболов върви през пос­лед­ните сед­мици на р. Огоста при град Мон­тана, доб­рите новини от тази част на реката продъл­жават и до 23 фев­руари. Там пъс­тър­вите са активни и вдигат адреналина на рибарите. На реката е въведен режим „хвани-пусни“. По дол­ното течение на реката сега на мода са морунашите, нав­лезли от Дунав и към тях вниманието ще е трайно.

Става някакъв риболов по река Янтра, но няма чудеса. Излизат редки кефали и още по-редки бели мрени, но пък са само мар­кови риби. Регулярно хранене на мяс­тото с бели чер­веи е пред­пос­тавка за успех. Интересно е да се отбележи, че фидер­ните въдици имат категорично предим­с­тво. На плувка почти никаква риба не се лови.