Необратими щети по пшеницата от измръзване в цяла България

Необратими щети по пшеницата от измръзване в цяла България

Отрицател­ните тем­ператури без снежна пок­ривка опърли жес­токо жит­ните масиви

Необ­ратими щети по пшеницата от изм­ръз­ване има в цяла Бъл­гария. Най-големи са пораженията в регионите на Велико Тър­ново, Тър­говище, Раз­г­рад, Шумен, Русе, Варна и отчасти в Доб­ричко. Площите с пшеница не само жъл­теят, но на много мeста се доб­лижават до кафяв цвят. Това е чет­вър­тия зам­ръз с такъв мащаб за пос­лед­ните 20 години. Фер­мерите раз­т­ревожени за пшеницата в Добруджа,отбелязва сай­тът АгроК­луб.

Отрицател­ните тем­ператури през миналата сед­мица в Доб­ру­джа доведоха до пожъл­тяване на пшеницата. Това съобщи Радос­тина Жекова, пред­седател на Доб­ру­джан­с­кия съюз на зър­ноп­роиз­водителите. „На места тем­пературите пад­наха до –14, дори –18 градуса без снежна пок­ривка. Абсолютно нав­сякъде пшениците са опър­лени“, комен­тира произ­водител­ката. След около 1014 дни ще стане ясно колко и какви са пораженията по посевите. „Със сигур­ност ще има щети, въп­росът е колко са големи. Поне на този етап не сме много притес­нени, но все пак се надявам да не се стигне до раз­валяне на посеви, тъй като днес си говорихме с колеги, че във Вар­нен­ско има много лоши пшеници“, допълни още Жекова.

Към момента има влага, слън­чево е, тори се нав­сякъде, тъй като пшеницата трябва да се под­х­рани, за да влезе нор­мално във вегетация. Притес­нителна е обаче прог­нозата за месец март, сподели Радос­тина Жекова. Според синоп­тиците тогава ще има много големи тем­пературни амп­литуди. Рас­тенията вече излизат от покой, вегетацията тръгва и много нис­ките тем­ператури няма да пов­лияят благоп­риятно. „Ако се случат прог­нозите от +20 до –10 градуса, това ще бъде пагубно“, не крие тревогите си произ­водител­ката. Общо 1 200 000 дка са площите с пшеница в Доб­ричка област.

Под­готов­ката на пролет­ната кам­пания върви успешно. Има сериозно нат­рупана влага през зим­ните месеци. „Такова влагозапасяване не сме отчитали през пос­лед­ните 34 години назад. Към момента под­готов­ката за сеит­бата върви добре, карат се семена по базите, наличието на влага ни успокоява“, обобщи още Жекова. „Все още е влажно и не може да се влезе, за да се нап­равят пред­сеит­бените под­готовки на поч­вата, но всичко ще стар­тира поетапно“, поясни произ­водител­ката.