Селското стопанство в Добруджа вече не носи печалба

Селското стопанство в Добруджа вече не носи печалба

Заплатите в земеделието падат, сривът започна още през миналата година

В Доб­ру­джа сел­с­кото стопан­с­тво вече не носи печалба, показ­ват статис­тичес­ките данни. Сривът на зап­латите в сек­тора, започ­нала през миналата година, вече е ясно изразен. Само за 3 месеца — от сеп­тем­ври до декем­ври 2020 г. броят на заетите в земеделието е спад­нал с близо 5 %. Това би могло да се обясни със сезон­ността на дей­нос­тите в сек­тора, но срав­нението с декем­ври 2020 г. доказва, че все по-малко хора се насоч­ват към работа в този сек­тор.

1101 лв. е сред­номесеч­ното въз­наг­раж­дение на заетите в Доб­ричка област през чет­вър­тото тримесечие на миналата година. Това е с 300 лв. по-малко в срав­нение със сред­ното за страната, уточ­нява изс­лед­ване на Териториал­ното статис­тическо бюро в Доб­рич. Впечат­ление прави ясно изразеният по-нисък ръст на зап­латите в земеделието. Средно 1257 лв. са получавали заетите в сел­с­кос­топан­с­ките фирми в Доб­ру­джа до сеп­тем­ври 2020 г. През декем­ври обаче сел­с­кото стопан­с­тво изпада от пър­вите 5 позиции на сек­торите, даващи най-високо въз­наг­раж­дение. Така според статис­тиката най-добре платени са работещите в енер­гий­ния сек­тор, здравеопаз­ването и социал­ните дей­ности, дър­жав­ното управ­ление, в сферата на образованието. Сред­ното зап­лащане в тези сфери варира от 1532 лв. до 2012 лв. Заетите в земедел­с­кия сек­тор вече са с много по-ниски зап­лати. Тен­ден­цията е показателна — за почти една година въз­наг­раж­денията падат с близо 200 лв.

1357 лв. е била сред­ната месечна зап­лата в сел­с­кото стопан­с­тво в Доб­ричка област в края на 2019 г. Тогава сек­торът се е нареж­дал на второ място в класацията, в която най-високи отново са били зап­латите на работещите в сферата на елек­т­рическа и топ­линна енер­гия и газооб­раз­ните горива.

Пос­лед­с­т­вията от теж­ката и суха 2020 г. ще продъл­жават да реф­лек­тират върху икономиката на Доб­ру­джа. Към момента налич­ните поч­вени запаси от влага „обещават“ по-добра сеит­бена кам­пания на пролетни кул­тури и дават надежда за по-добра стопан­ска година.

Доб­ричка област се нарежда на 18-то място по показател средна работна зап­лата за чет­вър­тото тримесечие на миналата година. Най-високи са въз­наг­раж­денията в облас­тите София — 1 959 лв., Враца — 1 360 лв. и Варна — 1 302 лв., показ­ват още дан­ните от статис­тиката.