Определени са ставките по схемите за обвързано подпомагане за Кампания 2020

Определени са став­ките по схемите за обвър­зано под­помагане за плодове и зелен­чуци за Кам­пания 2020, със заповеди на минис­търа на земеделието, храните и горите Десис­лава Танева. Раз­мерът на став­ките при някои от схемите е увеличен с близо 55 % , спрямо 2019 г. Ръс­тът е вслед­с­т­вие на допъл­нител­ното финан­сиране по схемите за обвър­зана под­к­репа от нап­равения тран­с­фер на сред­с­тва от ПРСР съм Дирек­тни плащания за Кам­пания 2020, както и от завишения кон­т­рол от страна на МЗХГ и ДФ „Земеделие“, чиято цел е недопус­кане на заявяване на обвър­зана под­к­репа без реална продук­ция.

При обвър­заното под­помагане за оран­жерийни зелен­чуци, земедел­с­ките стопани с допус­тими площи и доказали необ­ходимите добиви, ще получат по 16 985,92 лева на ха. При под­помагането на плодове от основ­ната група е определена ставка от 2252,97 лева за пър­вите 30 ха, а над 30 ха –1501,98 лева.При схемата за обвър­зано под­помагане на домати, крас­тавици, кор­нишони и пат­ла­джан до 30 ха е заложена ставка от 2090,37 лв./ха, а над 30 ха — 1393,58 лв.

Определеният раз­мер на плащането за един допус­тим за под­помагане хек­тар по схемата за пипер е 2926,65 лв. за пър­вите 30 ха, а над 30 ха — 1951,10 лв. на ха. Суб­сидията по схемата за обвър­зано под­помагане за зелен­чуците мор­кови, зеле, дини и пъпеши е 1245,98 за пър­вите 30 ха и 830,65 лв./ха за всеки след­ващ над 30 ха. Раз­мерът на под­помагането по схемата за кар­тофи, лук и чесън е 2161,49 лв./ха за пър­вите 30 ха и 1440,99 лв./ха за допус­тимите площи над 30-ия хек­тар. По схемата за обвър­зано под­помагане на сливи и десер­тно грозде ще се изп­лаща по 1150,19 лв./ха за пър­вите 30 ха и 766,79 лв./ха за всеки след­ващ.

Дър­жавен фонд „Земеделие“ ще изп­лати на 1 март 2021 г. суб­сидиите на земедел­с­ките стопани, заявили площи с плодове, зелен­чуци, оран­жерийно зелен­чукоп­роиз­вод­с­тво през кам­пания 2020 .