Абсурд: Пчелари и бюрократи едни срещу други

Стопаните отказват да регистрират смъртността в пчелините си, тъй като това ще ги лиши от още средства и ще увеличи загубите им

В пчелар­с­кия сек­тор въз­никва особен казус, който определено изос­тря страсти и отношения. „Въп­реки че е важно да даваме глас­ност на проб­лемите си, това може и да не се случи в пълен раз­мер. Заради пчелар­с­ките прог­рами и задъл­женията да под­дър­жаме определен брой пчелни семейс­тва, пчеларите може и да не обявят високата смър­т­ност в пчелините си“,заяви пред Агри.БГ Галин Геор­гиев, пред­седател на сдружение „Пчела Доб­рич 1946“. Така заради нор­мативни неуредици се стига до абсурд, който изк­ривява същ­ността на пчелар­с­т­вото.

Изис­к­ванията при финан­сирането са свър­зани с определен брой пчелни семейс­тва. По никакъв начин не се под­к­репя нап­ример опрашител­ната дей­ност на пчелите. Именно затова стопаните избяг­ват да си регис­т­рират смър­т­ността на пчелите. „При условие, че учас­т­вам по някоя прог­рама, аз ще съм задъл­жен да под­дър­жам заявения брой. Ако си регис­т­рирам проб­лема — от 50 до 80 или 100% смър­т­ност, както е в момента в цяла Доб­ричка област, вед­нага ще ми бъде намалена или съот­ветно спряна суб­сидията. Ще ми звън­нат от Минис­тер­с­т­вото, че трябва да връщам“, разяс­нява абсур­д­ния казус Галин Геор­гиев. Реално няма да има регис­т­рирана смър­т­ност по пчел­ните семейс­тва в Доб­ричка област, въп­реки че такава има. Така на хар­тия няма проб­лем, но на прак­тика — има!

Ако регис­т­рират смър­т­ността на пчелите си, стопаните ще добавят към очер­таващите се загуби още минуси. Оказва се, че цели семейс­тва, които реално са се изх­ран­вали с пчелар­с­тво, в близ­ките 23 години няма как да раз­читат на това. Дори и закупуването на отводки е огромен раз­ход, изчис­лява Галин Геор­гиев и дава пример: „За 100 пчелни семейс­тва по 100 лв. за отводка са нужни 10 000 лв. Така инвес­тираш едни пари, но в същото време стокова продук­ция няма да има през тази година. Идва след­ващата, в която грижите по пчелите и въз­с­тановяването им продъл­жават. Ако презимуват успешно, при добра година може да изкараш среден добив мед по 20 кг от кошер. При цена 4 лв./кг ще получиш 80 лв. Получава се така, че на втората година няма да можеш да си вър­неш дори инвес­тицията за отводки“, пояс­нява стопанинът. Той уточ­нява, че за евен­туална печалба би могло да се говори едва на третата година при условие, че всичко е наред — ако има паша, ако не са отровени, ако са презимували успешно, ако има цена на меда.

Всичко това ще накара много от стопаните от Доб­ричка област да се откажат от пчелар­с­т­вото, прог­нозира Галин Геор­гиев. Процесът е започ­нал преди няколко години, но през тази година се забелязва масов отлив от сек­тора. Според пчеларя причините са много: нат­руп­ване на загуби, пос­тоян­ните кон­ф­ликти със земедел­с­ките произ­водители въп­реки въвеж­дането на сис­темата за оповес­тяване на пръс­канията, лип­сата на как­вато и да било под­к­репа от дър­жавата.