Завишените оферти за продажба на хлебна пшеница на борсата отказаха купувачите

През изминалата сед­мица цените на зър­нените кон­т­ракти на бор­сови те пазари отново тръг­наха нагоре. Пшеницата в САЩ добави 8 долара до 294 щат­ски долара за тон, тази във Фран­ция отс­кочи нагоре с 16,50 евро до 247 евро за тон. Цените и в Русия, и в Украйна след сериоз­ното поев­тиняване сега са с плюс 1 долар в пър­вата дър­жава и плюс 5 долара във втората до съот­ветно 278 и 283 щ.д./т. При царевицата цената в САЩ остана без промяна на 247 щ.д./т., в Украйна имаше леко повишение от 2 долара и 260 щ.д./т. Ечемикът във Фран­ция въз­върна част от загубите, като добави 8 евро до 228 евро/т., а в Украйна отново плюс 3 долара до 256 щ.д./т. Рапицата в Европейс­кия съюз /Еuronext/ стабилно върви във въз­ходяща посока и пос­къпна чув­с­т­вително с нови 26,75 евро до 488,25 евро/т.

В под­к­ръг “Зърно“ на „Софийска стокова борса“ АД котиров­ките са близки. За хлебна пшеница след сдел­ките отп­реди дни през тази сед­мица нямаше анонси за покупка, продавачите завишиха минимал­ните оферти с 30 лева и искат от 380 до 410 лева за тон. Фуражен ечемик се пред­лага от вече от 270 до 305 лв./т. При царевицата пред­ложенията са на 400 лв./т., тър­сенето е на 390 лв./т., а при мас­лодай­ния слън­чог­лед съот­ветно 940960 лв./т. купува и 980 лв./т. продава. Всички цени са без ДДС.