ДФ „Земеделие“ започна кръстосани проверки на 60 500 стопанства

ДФ „Земеделие“ започна кръстосани проверки на 60 500 стопанства

ДФ „Земеделие“ уведомява всички кан­дидати за под­помагане по схемите и мер­ките на дирек­т­ните плащания, че от 6 юли 2021 г. са започ­нали кръс­тосаните проверки на подадените заяв­ления за под­помагане за Кам­пания 2021. В кръс­тосаните проверки се включ­ват всички заяв­ления на земедел­ски стопани с дек­ларирали площи, които са кан­дидат­с­т­вали за под­помагане по схемите и мер­ките за дирек­тни плащания. Ще бъдат проверени 1 182 040 земедел­ски пар­цела с обща площ 3 880 058 хек­тара. Те са дек­ларирани от 60 500 кан­дидати по схемите и мер­ките за площ. Подадените заяв­ления по всички схеми и мерки за Кам­пания 2021 са общо 99 551 броя.

Провер­ките пред­с­тав­ляват геоп­рос­т­ран­с­т­вено срав­нение на дек­ларираните от кан­дидатите площи и налич­ните данни в специализираните регис­три на Интег­рираната сис­тема за админис­т­риране и кон­т­рол (ИСАК).Припомняме, че съг­ласно чл. 14, ал. 7 от Наредба 5 от 27.02.2009 г. за условията и реда за подаване на заяв­ления по схеми и мерки за дирек­тни плащания — не се приемат искания за оттег­ляне на заяв­ления за под­помагане или на части от тях в периода на извър­ш­ване на кръс­тосани проверки на тези заяв­ления.