Сушата стопи с над 30 % рентите в Добруджа

Сушата стопи с над 30 % рентите в Добруджа

Въпреки отчетения спад собствениците на земя на Североизток получават най-много

Средно с 31 % падна рен­тата в Доб­ру­джа след теж­ката 2020 г. спрямо пред­ход­ната стопан­ска година. Така соб­с­т­вениците на земя получиха 60 лв./дка. В раз­лич­ните общини на областта сривът в наемите на земедел­ска земя е раз­личен, показ­ват дан­ните на Териториал­ното статис­тическо бюро в Доб­рич. От 2014 г. насам сред­ната рента в Доб­ричка област е била над 80 лв./дка, като в отделни години е скачала над 90 лв./дка. За пос­лед­ните 7 години най-високи са били цените за аренда на земя в община Бал­чик. Земедел­с­ките стопани са изп­лащали през раз­лич­ните стопан­ски сезони от 93 до 102 лв./дка. През 2020 г. произ­водителите са платили едва 56 лв./дка. Една от основ­ните причини е теж­кият финан­сов удар, породен от жес­токата суша и провала на зър­нената реколта.

В останалите край­мор­ски общини Шабла и Каварна също е отчетен срив на рен­тите. В Кавар­нен­ско през 2014 г. соб­с­т­вениците на земя са получили по 71 лв./дка, а през 2018 г. — по 91 лв./дка. В края на 2020 г. те са взели с 32 лв. по-малко за един декар, т.е. по 59 лв./дка. Точно тол­кова са изп­латили арен­даторите и в община Шабла. Най-високата рента през пос­лед­ните 7 години в край­мор­с­кия регион е била 92 лв./дка, показва още статис­тиката.

Въп­реки по-ниските наеми на земя в Доб­ру­джа, те остават с 30,4 % по-високи в срав­нение със сред­ните за страната. 46 лв. на декар получават соб­с­т­вениците на земя у нас, показ­ват още пос­лед­ните статис­тически данни.

Към момента стопаните от Доб­ру­джа успяха да ожънат около 1012 000 дка с ечемик, но дъж­дът прекъсна кам­панията. Актив­ното прибиране на 1 млн.200 хил. дка с пшеница се очаква да започне след около 10 дни.