Земеделците получиха над 2 млрд. лева директни плащания за Кампания 2020

Над 2 млрд. лева дирек­тни плащания получиха земедел­с­ките стопани за Кам­пания 2020 г. Въп­реки извън­ред­ната епидемична обс­тановка, свър­зана с COVID 19, плащанията бяха извър­шени при спаз­ване на заложения индикативен график, съоб­щават от ДФ „Земеделие“. За изминалата 2020-та оторизационна кам­пания, освен увеличеният със 140 млн. лв. бюджет по схемите за дирек­тни плащания, ДФЗРА оторизира и извън­редна помощ за земедел­с­ките стопани в рам­ките на мярка 21 „Извън­редно временно под­помагане за земедел­с­ките стопани и малки и средни пред­п­риятия, които са особено засег­нати от кризата, предиз­викана от COVID-19“. Плащанията по под­мярка 21.1 „Извън­редно временно под­помагане за земедел­с­ките стопани COVID 1“ бяха нап­равени през октом­ври 2020. Над 30 хил. земедел­ски стопани получиха близо 72 млн. лв. През ноем­ври бяха преведени сред­с­т­вата по под­мярка 21.2 „Извън­редно временно под­помагане за земедел­с­ките стопани COVID 2“, когато на 671 стопани бяха изп­латени близо 1 млн. лв.коронавирус, под­мярка, Agrozona.bg

Най-голямото плащане, което са получили стопаните за Кам­пания 2020, е по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) — над 772 млн. лв. бяха раз­п­ределени между 54 933 земедел­ски произ­водители.

Втората по раз­мер на бюджета е Схемата за плащане за сел­с­кос­топан­ски прак­тики, които са благоп­риятни за климата и окол­ната среда — зелени дирек­тни плащания (ЗДП). По нея са изп­латени близо 489 млн. лв. Под­помагането е дос­тиг­нало до 54 898 земедел­ски стопани, които спаз­ват изис­к­ванията за зелените плащания.

По схемата за прераз­п­ределително плащане (СПП) 54 826 произ­водители са получили 113 млн. лв.

Към края на юни е прик­лючена обработ­ката на всички заяв­ления по дирек­тни плащания за 2020, включително и по заяв­ленията които са били обект на допъл­нителни админис­т­ративни проверки, като на 29 юни са оторизирани остатъчни суми към отделни земедел­ски произ­водители.

При въз­ник­нали казуси или въп­роси свър­зани с дирек­т­ните плащания, земедел­с­ките произ­водители могат да се обаж­дат на след­ните „горещи телефони“: 02/ 81 87 449; 02/ 81 87 479; 02/ 81 87 652 и 02/ 81 87 692. Въп­роси свър­зани с прилагането на мерки Агроекология“ и „Биологично земеделие“ могат да се отп­равят на телефон 02/ 81 87 203.