Новото правителство ще бъде краткотрайно и нестабилно

Новото правителство ще бъде краткотрайно и нестабилно

Дясното претърпя „ядрена” катастрофа, единственият път на спасението е да повторят ходенето по мъките с опита за обединение

Доц. Алек­сан­дър Маринов, политолог

- Доц. Маринов, очак­ван ли беше този резул­тат на изборите и големият въп­рос – отново ли около ГЕРБ ще се фор­мира след­ващата управ­ляваща коалиция?

- Нека да припом­ним основ­ните факти. Вие посочихте резул­татите при почти 90% обработени протоколи на СИК-овете, което означава, че вероят­ността за промяна в основ­ните неща е много малка. Първо, ГЕРБ печели доста по-убедително, откол­кото можеше да се пред­положи, за мен поне, или даже бих казал по-точно БСП загуби по-убедително, откол­кото очак­вах, тъй като, аз вече казах снощи, че при определени обс­тоятел­с­тва, кам­пания, лидер­с­тво, БСП можеше да спечели тези избори, макар и с малко. Второ, по-зле от очак­ваното се пред­с­тавиха звез­дите от президен­т­с­ките избори – „Обединени пат­риоти“ и „Воля“. Трето, което е много същес­т­вено и има пряко отношение по вашия въп­рос, че по всяка вероят­ност нито една дясна фор­мация няма да влезе в пар­ламента. В момента гледам дан­ните, „Да Бъл­гария“ имат 3,06%, РБ, който се смяташе за сигурен има 3,02%. Така че 5-партиен пар­ламент, при който със­тавянето на правител­с­тво ще е много трудно и аз затова бих казал, че за БСП не е тол­кова лошо, че загуби тези избори, макар че би могла да ги загуби по-елегантно. Сега на ГЕРБ хич няма да е лесно. Вече няма изненада в това отношение, че след­ващото управ­ление, дори да бъде със­тавено ще бъде крат­кот­райно, нес­табилно и след не много време ще ходим пак на избори.

–Тоест очак­вате съв­сем скоро пред­с­рочни избори?

- Съв­сем скоро – не.

- Каква според вас ще е ролята на пат­риотите сега, може би още по-силна, откол­кото в предиш­ното управ­ление, вероятно ще бъдат ухаж­вани и отляво, и отдясно, но можем ли да пред­видим те какво ще пред­почетат?

- Проб­лемът е в това, че пат­риотите биха могли да бъдат много важни, ако се бяха пред­с­тавили на нивото на президен­т­с­ките избори. Сега те все пак са доста по-слаби, така че ясно е, че в този пар­ламента двупар­тийна коалиция не може да има, освен в хипотетич­ната голяма – ГЕРБ и БСП, а оттук нататък вече какви биха могли да бъдат вариан­тите, аз не съм смятал точно, ще видим какви ще са ман­датите, но може да се окаже, че дори ГЕРБ, пат­риотите, плюс „Воля“ ще бъдат на ръба. Така че трудно е да се каже, при всяко положение пат­риотите са в най-изгодна позиция, защото биха могли да се коалират и вляво, и вдясно.

- Ролята на ДПС каква би била, много от тези основни политически пар­тии се раз­г­раничиха, казаха, че с ДПС коалиция не биха правили?

- Пред­полагам, че пред­вид съз­далата се ситуация, ДПС ще имат много важна роля. Без тях­ната неофициална под­к­репа според мен много трудно може да се със­тави правител­с­тво или поне да фун­к­ционира нор­мално. Няма да учас­т­ват, според мен, или поне на този етап е ясно, че няма да учас­т­ват официално, отк­рито във властта, но тях­ното отношение ще е много същес­т­вено.

- Пред­с­тои да видим наис­тина в след­ващите дни, след всички тези раз­говори, които пред­с­тоят между пар­тиите. БСП все пак бележат сериозен ръст на под­к­репата, спрямо пред­ход­ния пар­ламен­тарен вот. Кое според вас съживи левицата, много хора я отпис­ваха?

- Първо, съживи ги победата на Румен Радев. Ние виж­даме, че по всяка вероят­ност гласовете, получени от БСП се доб­лижават до гласовете, получени от Румен Радев и Илияна Йотова на пър­вия тур. Второ, вижте, всичко се поз­нава в срав­нението, включително и в политиката. През 2014 година БСП се провали с трясък, заради коалицията с ДПС, мина време, видя се, че след­ващите не са кой знае колко по-добри. Общо-взето негативиз­мът на хората, критич­ността се насочи другаде, у нас това често се случва – позаб­равя се. Но вижте, фак­тът си е факт. Не се случи втора серия на „филма Радев“, просто това е друг тип вот.

- Със сигур­ност това трябва да го отчитат политиците. Дяс­ното прос­т­ран­с­тво – там ситуацията изг­лежда коренно раз­лична – все повече, все по-малки пар­тии, все по-раздробено изг­лежда това прос­т­ран­с­тво. Първо, причините може би са ясни за това, но имат ли въз­мож­ност тези пар­тии да се кон­солидират около нещо, така че да могат да влязат дори в пар­ламента?

- Да, раз­бира се. Оставете РБ, остатъч­ният, където въз­ник­наха тежки кон­ф­ликти, но дори ако „Да Бъл­гария“ и „Нова Репуб­лика“ бяха заедно щяха да влязат с един приличен резул­тат, спокойно да влязат. Дяс­ното има два пътя – или ще се опитат по някакъв начин пак да се съберат, както се случи с РБ в миналия пар­ламент и тогава ще е отново едно ходене по мъките, пов­торение, или ще се опитат поот­делно или по някакъв друг начин да излъчат някакъв свой фаворит, някакъв свой водач, но отношенията между лидерите са тол­кова изос­т­рени, а вероятно има и други причини, че аз не виж­дам как тези отломки от дяс­ната стомна могат да се съберат отново заедно. Така че дяс­ното е пред своята „Фукушима“, ако мога така да се изразя, като катас­т­рофа все едно, че е станала ядрена. Не виж­дам в близко време някакви същес­т­вени позитивни тен­ден­ции, което е лошо, защото Бъл­гария няма никакво автен­тично дясно, защото ГЕРБ е всичко друго, само не и дясна пар­тия.

Интер­вюто е на Аген­ция „Фокус”

(със сък­ращения, заг­лавието е на ЗЕМЯ)