Депутатите от БСП ще бъдат носителите на истината в парламента

Депутатите от БСП ще бъдат носителите на истината в парламента

Силният коз може да бъде само борбата за решаването на проблемите на хората

Жельо Бой­чев, народен пред­с­тавител от БСП

- Като оставим нас­т­рана факта, който е без­с­порен, че БСП е един­с­т­вената политическа сила, която удвоява своя резул­тат, какви други изводи правите от тези избори?

-  Освен удвояването на резул­тата и това, че очевидно БСП е на прав път, въз­с­тановява своето доверие, другият извод, който може да се нап­рави е, че има кон­солидация в ляво. Харесва ми това, че в раз­лични групи от населението, където БСП имаше досега по-слаба под­к­репа вече има осезаем ръст, а също и сред младите и по-активни бъл­гари. Дори на фона на всички упреци, които имаше в кам­панията, се вижда, че БСП значително е завишила и резул­тата, който получава от гласовете в чуж­бина и то в запад­ноев­ропейс­ките дър­жави. Така че това няма как да не бъде отчетено като положително в анализа, който пред­с­тои да бъде нап­равен. Но така, съг­ласете се, че на втория ден след изборите, не е така сериозно да се влиза в по-голяма дъл­бочина и по-голяма кон­к­ретика. Това тепърва ще бъде нап­равено след петъч­ното ни заседание на Национал­ния съвет. На него ще бъдат раз­г­ледани раз­резите, профилите по регионал­ното пред­с­тавител­с­тво, съпос­тав­ката спрямо пред­ходни избори. Всички тези неща ще бъдат отчетени.

- Не мога все пак да не Ви попитам, защо не се случи по-категоричното изразено желание за промяна, така както искахте?

- По много причини. Надявахме се, имахме надежда за такъв тип по-категорична промяна в политиката на страната, която да се олицет­вори с под­к­репа в нашата предиз­борна плат­форма. Най-вероятно са раз­лични причините. Бих започ­нал с това, че след като не сме успели, всички ние не сме си свър­шили дос­татъчно добре работата. Отделно цялата тази сложна, бих казал несигурна обс­тановка, която е в региона, ако искате и в Европа в някаква степен, може би кара бъл­гар­с­кия избирател в по-голямото си мнозин­с­тво да бъде пред­паз­лив в избора си.

- Смятате ли, че пред­ложихте на вашите избиратели очак­ваните от тях идеи за промяна?

- От една страна – да, пред­вид това, че сме получили удвояване на резул­тата, което е сериозен ръст. От друга страна, след като не сме първа политическа сила на мнозин­с­т­вото граж­дани, е очевидно, че трябва да бъде нап­равен прег­лед и на всич­ките пос­лания, които сме имали и ангажименти. Доколко са били най-добри и дали са били по най-добрия начин пред­с­тавени?

–Гос­подин Бой­чев, как БСП ще продължи да раз­вива в 44-то Народно съб­рание ангажимен­тите и позициите, които отс­тояваше през тази кам­пания?

–Очак­вайте от нас да бъдем пос­ледователни. Това, което лип­сва в голяма степен досега в политиката на страната ми се иска ние да не го отъж­дес­т­вяваме в своето поведение, а именно да се говори едно, а след това да се прави друго. Очак­вайте БСП да се придържа към тези ангажименти, които имаше и в плат­фор­мата, и по време на самата кам­пания. Но раз­берете, че нямаме и първо заседание на Народ­ното съб­рание. Тепърва да комен­тираме как ще се работи в този пар­ламент без да видим пър­вите дейс­т­вия на най-голямата политическа сила при кон­фигуриране на мнозин­с­т­вото, ми се иска така да бъдем по-предпазливи в момента.

- Пред­седателят на Национал­ния фронт за спасение на Бъл­гария Валери Симеонов призовава ГЕРБ и БСП за със­тавяне на широко правител­с­тво с учас­тие на „Обединени пат­риоти“. Това въз­можно ли е, според Вас?

- Ясно заявихме още в избор­ната вечер и то е вслед­с­т­вие от поведението ни в пос­лед­ните месеци в предиз­бор­ната кам­пания относно позицията ни за коалиция с ГЕБР и ми се иска да не вър­тим един и същи въп­рос неп­рекъс­нато. Бъл­гар­с­кият избирател даде доверието си на ГЕРБ като политическа сила, която да има отговор­ност за със­тавяне на кабинет. Нека да изчакаме тех­ните ходове, тех­ните дейс­т­вия и тогава да комен­тираме. Някак си от рам­ките на втора политическа сила ние в момента да водим този раз­говор, при положение, че спечелилите изборите мъл­чат, не ми се струва за много удачно. Няма да помогне по никакъв начин на вашите слушатели с допъл­нителна инфор­мация. Такива са правилата на пар­ламен­тар­ната демок­рация.

- Какъв е сил­ният коз на БСП за в бъдеще?

- Сил­ният коз може да бъде само бор­бата за решаването на проб­лемите на хората. И отс­тояването на това решаване. Няма как да има успешна политика в страната, ако тя не стъпва на интересите на мнозин­с­т­вото бъл­гар­ски граж­дани и не се случва с тях­ното активно учас­тие и под­к­репа. Това ми се струва, че е основ­ното. И другото, за което се надявам, е: народ­ните пред­с­тавители от пар­ламен­тар­ната група да изповядат своето дейс­т­вие – т.е. да бъдат пос­ледователни и носители на истината.

- В интервю преди ден каз­вате, че рано или късно БСП ще бъде водеща политическа сила. Кога го виж­дате във времето и как ще се осъщес­тви?

- Виж­дате, че нашата политическа дейс­т­вител­ност има доста голяма динамика. Никой в момента не може да се ангажира, кога ще бъдат след­ващите избори. По-скоро очак­ванията на всички са, че скоро няма да има пълни ман­дати във времеви период, реализирани от която и да е политическа сила. Така че сериоз­ното поведение пред­полага в момента ние да отс­тояваме прин­ципно и пос­ледователно политиките, които изповяд­ваме и след­ваме, да работим във вът­решен план за укреп­ване организационно и кад­рово на пар­тията и дър­жанието й в един добър коалиционен тонус. Не е ясно кога времето ще ни изп­рави отново пред това да тър­сим доверието на бъл­гар­с­ките граж­дани.

- Има ли сценарий, има ли ситуация, която в бъл­гар­с­кия политически живот и в пред­с­тоящия пар­ламент да ви тревожи, да ви без­покои?

- Много неща ме тревожат оттук нататък. Пред­вид и обс­танов­ката в региона, раз­в­ръз­ката в резул­тата на референ­дума в Репуб­лика Тур­ция, динамиката на бежан­с­кия поток със затоп­лянето на времето, предиз­викател­с­т­вата, които са пред Европа и мяс­тото на Бъл­гария в една обединена Европа. Това е във вън­шен план. Това са огромни предиз­викател­с­тва. Без да броя положението в Македония, както и в Запад­ните Бал­кани, които също трябва да бъдат гледани с особен интерес. И това, което ми се иска, е в след­ващия пар­ламент да има въз­мож­ност по най-важните въп­роси, засягащи бъдещето на нацията, какъвто за мен е демог­раф­с­кия проб­лем и тази негативна тен­ден­ция, която трябва да бъде прекър­шена, голямата бед­ност и неравен­с­т­вата да намерят адек­ватен отговор и със законодателни мерки, и със съот­вет­ните дейс­т­вия на правител­с­т­вено ниво.

Интер­вюто е на Аген­ция „Фокус”