Корнелия Нинова: БСП в променя и засилва

Корнелия Нинова: БСП в променя и засилва

Всичко, което сме казали в предизборната си платформа, да се случи под формата на закони и действия.няма да отстъпим от нея, заяви пред БиТиВи лидерката на БСП

Пред­седателят на БСП ще се избира от цялата пар­тия и всеки един неин член ще има право на глас

- Какво бихте казала на Георги Гер­гов след неговите обвинения към вас?

- Нищо! За нас този въп­рос политически е зат­ворен. Имаме решение на Национал­ния съвет на пар­тията, той подаде оставка, която беше приета, и за нас този въп­рос е зат­ворен. Аз съм тук да отговоря на тези въп­роси, които той пос­тави, но не на него, а на тези един милион, които повяр­ваха, че БСП е раз­лична, променена и ни под­к­репиха на изборите. Затова съм тук. За да им покажа, че са нап­равили правилен избор. Нека първо да кажа защо се случ­ват всички тези неща. Има две големи причини, които са политиески и дър­жав­нически. Първо, след изборите имаше група за натиска върху мен, със­тояща се от политически лица и от нашата пар­тия, и вот вън­шни за нея, които искаха неп­ременно да нап­равим коалиция с ГЕРБ. Имаме си решение на нашия ръководен орган да не правим такава коалиция, но въп­реки това този натиск продължи. След това дойде пред­ложението да стана пред­седател на пар­ламента, а след него и пред­ложението Деница Златева да остане в редов­ното правител­с­тво на ГЕРБ и Обединени пат­риоти. Според мен една от причините да се случва този скан­дал в момента и ударите по БСП и по мен пер­сонално е твър­дият отказ да нап­равим коалиция с ГЕРБ. До там се стигна, че служеб­ният министър-председател Гер­джиков да ме вика и да ми обяс­нява как Деница Златева трябва да влезе в кабинета. Защо смятам, че това не трябва да се допуска и че има връзка с тези скан­дали? Първо, заради дър­жавата. В една дър­жава трябва да има и управ­ляващи и опозиция. Заради този 1 милион хора, които не можеш да предадеш за една нощ. А и заради факта, че и в Бъл­гария, и в света трябва да има ляво и дясно. Когато двете се слеят, става политичес­кото статукво срещу народа си. Втората причина се корени по-далеч във времето, преди една година. Това са дейс­т­вията ми за промяна в БСП. Те не се приеха добре и съп­ротивата продъл­жава. Факт е, че пет, шест такива човека на кон­г­реса зад­кулисно, дър­жейки като феодали делегати, избират пред­седател и под­реж­дат нещата, а аз им казах: Край! Стоп до тук. Това повече няма да го има. Пред­седателят ще се избира от цялата пар­тия и всеки един член ще има право на глас.

- Не се ли обръщате обаче по този начин Вие срещу човека, който ви е изб­рал, заради който сте пред­седател на БСП?

- Но не са били само неговите гласове. Той какво казва? Че гласовете на хората от Благоев­г­рад, София, Хас­ково и Стара Загора са по-малко важни ли? Но искам да обърна внимание на втората част от промяната, която роди тази съп­ротива — ман­дат­ността. Три ман­дата депутат и се оттег­ляш. Усетих, че общес­т­вото не иска това политическо статукво, иска промяна. Пред­ложих го в пар­тията и го нап­равихме. Съп­ротивата е част от бит­ката срещу тази промяна. Пред нас имаше избор — или, като нов пред­седател, приемам статук­вото, не правя нищо, добра съм с всички, ставам пред­седател на пар­ламента и си гледам лич­ния живот, но левицата загива. Другият избор беше да се изп­равим срещу всичко това и искаме промяна на това зад­кулисие. Изб­рахме второто и пос­ледва този резул­тат. Моят избор е съз­нателен и очак­вах това, но го изб­рах, защото искам левицата да върви нап­ред и бъл­гарите да имат избор ляво-дясно.

- Георги Гер­гов беше ли част от натиска да нап­равите тази широка коалиция?

- Да и той го заяви ясно, че винаги е бил на тази позиция. Каз­вал го е пред Изпъл­нител­ното бюро на БСП. Той беше на мнение, че трябва да нап­равим широка коалиция с ГЕРБ, а след това искаше и да поема поста на пред­седател на НС.

- Предадохте ли Георги Гер­гов?

- Не, бях прин­ципна от начало до край. Когато ме избираха за пред­седател, пред­с­тавих на Кон­г­реса всичко, което сега говоря, като плат­форма и те са го одоб­рили. Не се отк­лонявам и на сан­тиметър от него. От пър­вия ден на Изпъл­нител­ното бюро съм казала: Тръг­ваме ли заедно като юмрук срещу паралел­ната дър­жава, колеги? Така че, никой не трябва да бъде изненадан.

- Вие учас­т­вала ли сте в тайни срещи с Георги Гер­гов и други хора?

- Учас­т­вала съм в срещи, но те не са били тайни. Другите хора, учас­т­вали в тях, не са такива, които трябва да тър­пят упреци. Не съм уреж­дала никакви сделки и т.н. В кабинета на Георги Гер­гов в ЦУМ съм ходила, но не на тайни срещи, а на срещи с хора като Мая Манолова и Слави Трифонов. Това са ми двете срещи. С Мая Манолова обсъж­дахме кан­дидатурите за президент, а със Слави Трифонов референ­дума и промените в избор­ното законодател­с­тво. Аз не съм отишла там, за да искам услуги от тези хора. Отишли сме да раз­говаряме не за биз­нес, „Овър­газ“ и вес­т­ници, а за прин­ципни неща — президен­т­с­ките избори, референ­дума и т.н. Пред­метът на срещите е друг и аз не се крия от това. А в този раз­говор в ЦУМ има няколко страни. Всеки говори раз­лично, затова не ме занимавайте повече с това.

- Срещала ли сте се със Сотир Цацаров преди десетина дни?

- Да, срещала съм се. Срещ­нахме се в неговия кабинет в Прокуратурата. Срещата беше официална, организирана от нашите два кабинета. Записана съм в прием­ната му. Раз­говорите ни бяха по пос­лед­ния док­лад на ЕК за правосъдието и промените в НПК,които ние в предиз­бор­ната си плат­форма внесохме. Същите раз­говори проведох с адвокати, с преподаватели по право в СУ, с цялото юридическо със­ловие. Нека да нап­равим раз­ликата. По това време Георги Гер­гов ми е близък, член на Бюрото, но аз не искам той да ми урежда срещите с глав­ния прокурор. Искам си я официално, отивам в кабинета му и пос­тавям въп­росите си. Не водя с мен биз­нес­мени на среща и да раз­давам лис­т­чета.

Аз работя с документи. Ето какво гласи един от тях: „Уведомяваме ви по ваше искане, че наказател­ното произ­вод­с­тво по случая от 2007 г. е прек­ратено на основание чл. 243 ал. 1 т.1 от НПК“. Датата е от 2008 г., а не след срещата преди десет дни. Важен е член 243 — липса на прес­тъп­ление, а не липса на доказател­с­тва. Не изтекла дав­ност, липса на прес­тъп­ление.

- Били сте част от ръковод­с­т­вото на Плов­див­с­кия панаир. Подарихте ли му го тогава? Какво правихте там?

- Нося решение на МС за Панаира. Това прос­ловуто решение, за което се твърди, че с него ние му го подаряваме. В него пише: „Дър­жав­ното учас­тие в капитала на Плов­див­с­кия панаир не може да бъде по-малко от 51%. 49% се дават на общината“. Никъде не пише нищо за Георги Гер­гов. Между другото, аз по това време нямам нищо общо с МС, но това няма значение в случая. От там нататък, при три кмета, започ­ват на място прех­вър­ляне на акции и увеличаване на капитала. Когато се взима това решение аз съм пред­седател на борда — 10 ноем­ври 2006 г. Сега ще ви прочета още един документ — молба до минис­търа на икономиката от 7 юни 2007 г. Той гласи: „Уважаеми г-н минис­тър, моля да бъда освободена от длъж­ността пред­седател на съвета на дирек­торите на Плов­див­ски панаир, като мотивите ми са след­ните:

1. На 5 май съм освободена от длъж­ността зам.-министър в Минис­тер­с­т­вото на икономиката

2. След приемането на стратегията за прес­т­рук­туриране и избирането на нов управителен орган, повече от пет месеца Съвета на дирек­торите не е провеж­дал редовни заседания.

3. Като пред­седател на Съвета на дирек­торите не съм уведомявана за важни решения, касаещи дей­ността на дружес­т­вото и промените в струк­турата му.

4. Нямам инфор­мация за финан­совото със­тояние на „Плов­див­ски панаир“ АД, заради което моля да бъда освободена.“

- Кой е минис­тър по това време?

- Румен Овчаров беше още по това време. Но не това е важ­ното. Кажете ми, човек, който е учас­т­вал в някакви зад­кулисни сделки, пише ли такъв документ?

- Управ­лява ли в момента в БСП третия ешелон на пар­тията?

- От всички нападки на Гер­гов тази е най-обидна. До вчера той е бил част от този екип, заедно сме управ­лявали. Сега, понеже е обиден, казва, че Стефан Данаилов е трети ешелон, проф. Гай­дар­ски е трети ешелон, жур­налис­тът Сашо Симов, Деница Златева и Жаб­лянов са трети ешелон. Тази обида най-много ме нарани.

- Вие казахте, че сте против политичес­ките наз­начения и хранилки. Но вашите пос­тове в Бул­гар­табак, Плов­див­с­кия панаир и др. не са ли също част от тази хранилка?

- Това е лоша прак­тика на годините на Прехода. Решение има и ние сме го внесли. Казва се Закон за пуб­лич­ната соб­с­т­веност. 27 години в политичес­кото статукво са се случ­вали ужасно неща. Грешни решения. Сега сме нов екип и искаме да променим това. Затова и внесохме този закон, в който се слага край на политичес­ките наз­начения в дър­жав­ните дружес­тва. Там ще ходят професионалисти. С кон­курс, с прог­рама за раз­витие на дружес­т­вото.

- Имате ли икономически зависимости от Румен Овчаров?

- Категорично не! Нямам никакви икономически зависимости от никой и затова си поз­волявам да работя и дейс­т­вам така, както виж­дате. Ако имам, ще ме е страх и ще си кротувам.

- Грешка ли бяха думите ви за демок­рацията?

- Да, въп­реки че аз нямах въобще пред­вид демок­рацията като раз­витие на общес­т­вото, а демок­рацията като фор­мата на прехода. Но бе грешка да го кажа по този начин.

- Раз­делена ли е БСП?

- В момента не.

- Как продъл­жавате?

- Пос­ледователно. Всичко, което сме казали в предиз­бор­ната си плат­форма, да се случи под фор­мата на закони и действия.няма да отс­тъпим от нея. Едно от най-важните неща в политиката е да си пос­ледователен и верен на тези, които те след­ват.