Шефът на НЕК Петър Илиев: Политическият риск при АЕЦ „Белене“ тревожи инвеститорите

Шефът на НЕК Петър Илиев: Политическият риск при АЕЦ „Белене“ тревожи инвеститорите

Изпъл­нител­ният дирек­тор на Национал­ната елек­т­рическа ком­пания (НЕК) Петър Илиев сподели в интервю за БНР, че потен­циал­ните инвес­титори за АЕЦ „Белене“ се притес­нени повече от политичес­кия риск, откол­кото от лип­сата на дър­жавни гаран­ции. Според Илиев тези инвес­титори се притес­няват, че ако се включат в проекта по изг­раж­дането на цен­т­ралата, може да се стигне до появата на допъл­нителни раз­ходи заради вън­шна намеса. Той пот­върди, че към АЕЦ „Белене“ има интерес и от корейски инвес­титор, освен обявените до момента руски и китайски ком­пании. Преговорите са на доста начално ниво“, заяви Илиев. „Идваха и от Корейс­ката дър­жавна асоциация, която отговаря за Източна Европа. Идваха и няколко китайски кор­порации“.

Към момента раз­ходите на НЕК по проекта за АЕЦ „Белене“ не са приз­нати в цената на елек­т­ричес­ката енер­гия и грижата за този проект става за сметка на част от печал­бата на енер­гий­ното дружес­тво, комен­тира още Илиев. Отчетените загуби на НЕК от преди месец показ­ват, че ком­панията едва ли ще се справи без под­к­репата на своя соб­с­т­веник – Бъл­гар­ски енер­гиен хол­динг (БЕХ). „Много от привилегированите произ­водители като ВЕИ, топ­лофикации, американ­ски цен­т­рали, даваха енер­гия на НЕК, а цената, която е определена от КЕВР, не може да бъде ком­пен­сирана изцяло. Затова се получиха тези загуби“, заяви Илиев.

Той припомни незавид­ното финан­сово със­тояние, в което е заварил НЕК при своето наз­начаване и изтъкна положител­ните резул­тати в парамет­рите ѝ, под­чер­тавайки, че все още няма печалби, чиито раз­мер да е дос­татъчен, „за да се обс­лужва кредита към БЕХ“. Енер­гията, произ­веж­дана от въг­лищни цен­т­рали, става все по-непродаваема заради покач­ващите се такси за въг­лерод­ните емисии, отбеляза още той. Според Илиев съсед­ните страни, подобно на Бъл­гария, също не раз­полагат с дос­татъчно свободни мощ­ности, които да предос­тавят на нашата страна при наличието на прог­ресивно покач­ване на так­сите за въг­леродни емисии.