Парламентът с щедър дар към едрите собственици на ниви и гори

Парламентът с щедър дар към едрите собственици на ниви и гори

Лобистки промени в закон им дават право да получават по-големи обезщетения при принудително отчуждаване на терените им за изграждане на национален обект

С приети в Народ­ното съб­рание окон­чателни промени в Закона за дър­жав­ната соб­с­т­веност физичес­ките и юридичес­ките лица, притежаващи земедел­ски земи и гори с обща площ над 50 декара, ще получават по-големи обез­щетения при принудително отчуж­даване на терените им за изг­раж­дане на национален обект. Идеята е за такива имоти да се плащат обез­щетения, за които не важат ограниченията на закона за минимал­ния раз­мер на имотите. Така едрите соб­с­т­веници на земедел­ски земи, които под­лежат на принудително отчуж­даване заради строеж на големи инф­рас­т­рук­турни обекти, ще бъдат ком­пен­сирани по по-добър начин. На прак­тика с поред­ните лобис­тки промени и неиз­беж­ната реак­ция на елек­тората управ­ляващите са на път да си отбележат красив автогол точно преди изборите за Европейски пар­ламент.

В 7-дневен срок от пос­тъп­ване на искането съдът ще допуска пред­варително изпъл­нение на акта за отчуж­даване, когато това се налага, за да се защитят особено важни дър­жавни или общес­т­вени интереси при реализирането и изг­раж­дането на големи национални обекти и обекти с национално значение. Допуска се и пред­варително изпъл­нение, когато е налице влязъл в сила под­робен уст­ройс­т­вен план, с който имотът е отреден за изг­раж­дане на национален обект или обект с национално значение, имотът не е един­с­т­вено жилище на соб­с­т­веника и определеното обез­щетение е внесено по сметка на правоимащите лица или по сметка на облас­т­ния управител, пише Синор.БГ.