Петгодишен връх от 3,7% на инфлацията у нас през април

Петгодишен връх от 3,7% на инфлацията у нас през април

През април 2019 година пот­ребител­с­ките цени в Бъл­гария нарас­т­ват за чет­върти пореден месец от началото на годината, като годиш­ната инф­лация отново дос­тигна пет­годиш­ният връх, отчетен през миналия октом­ври, показ­ват данни на Национал­ния статис­тически инс­титут (НСИ). Индек­сът на пот­ребител­с­ките цени (CPI) се повишава през април с 0,5% спрямо март, когато нарасна с 0,1%, отбеляз­вайки поредно увеличение от началото на годината.

На годишна база пот­ребител­с­ката инф­лация през март с ускори до 3,7% от 3,6% през пред­ход­ния месец, дос­тигайки отново пет­годиш­ния връх от октом­ври 2018-а година (най-висока инф­лация от фев­руари 2013 година насам). Сред­ногодиш­ната инф­лация за периода май 2018 — април 2019 нарас­тва с 3,3% спрямо периода май 2017 — април 2018 година.

През април цените на хранител­ните продукти и на безал­кохол­ните напитки се повишават с 1,1% спрямо пред­ход­ния месец, докато цените на алкохол­ните напитки и на тютюневите изделия остават на рав­нището от миналия месец, а цените на облек­лото и обув­ките се увеличават с цели 6,9 на сто.

Цените на жилища, вода, елек­т­роенер­гия, газ и други горива пък се понижават с 0,2% спрямо март, тези за здравеопаз­ване остават неп­роменени, докато тран­с­пор­т­ните цени нарас­т­ват с 1,6% спрямо предиш­ния месец.

Хар­монизираната инф­лация (индек­сът HICP според общите европейски стан­дарти) се повишава през април с 0,6% спрямо март, докато рас­тежът на хар­монизираната пот­ребител­ска инф­лация на годишна база (спрямо април 2018-а) се ускорява до 3,1% от 2,8% месец по-рано, но все още продъл­жава да отс­тъпва от многогодиш­ния връх от 3,6%, дос­тиг­нат през миналия октом­ври. Дан­ните на НСИ са пореден знак за засил­ване на инф­лацион­ния натиск през пър­вите месеци на нас­тоящата година след слабостта, която беше отчетена в края на 2018-а година.