Най-старият морски фар в България е този на Шабла

Най-старият морски фар в България е този на Шабла

Ролята на фаровете от край време и до днес, е да осигурява безопасността на корабоплаването, когато то е в близост до брега

Д-р Мариана Кръс­тева, дирек­тор на Мор­ски музей — Варна

- Д-р Кръс­тева, отбеляз­ваме (на 18 август – бел. ред.) Меж­дународ­ния ден на мор­с­ките фарове. Как Бъл­гария го отбелязва?

-  В нашата дър­жава може да се каже, че има някакви традиции в изг­раж­дането, под­дър­жането на мор­ски фарове. Много по-малко обаче в отбеляз­ване и праз­нуване на ден пос­ветен на особените фун­к­ции, които те изпъл­няват. Мога да пот­върдя от лични впечат­ления, че най-старият фар пази тази традиция и в меж­дународ­ния ден на фаровете може край Шабла да се усети именно праз­нич­ният дух и това специално отношение към съоръжението, което ние наричаме фар. 

-  В какво със­тояние са фаровете на нашето Чер­номорие?

-  Нашето Чер­номорие има доста фарове, макар то да не е най-насечено и най-нарязаното. Кол­кото и в наше време фаровете да не са най-актуалният начин за ориен­тация на мореп­лавателите, те биват под­дър­жани, защото спирането на един фар да работи означава ощетяване на тези, които са в морето, които раз­читат на него. Ощетяване в един много по-сериозен смисъл, откол­кото може да бъде морално или материално в друга сфера. Под­дръж­ката им изис­ква доста усилия, както всяка една инф­рас­т­рук­тура. Чисто строителни дей­ности, изис­ква се почти пос­тоянно човешко присъс­т­вие на по-голямата част от фаровете, не нав­сякъде, защото те все пак се автоматизират. Изис­ква се неп­рекъс­натост на тях­ното дейс­т­вие и модер­низиране. Все пак времената се менят не може да се раз­чита на старите тех­нологии – газ, керосин или друго, те се елек­т­рифицират, автоматизират се, така че да може и дис­тан­ционно да се управ­ляват най-новите тен­ден­ции, специално за енер­гийни източ­ници. Това е изпол­з­ването и на слън­чевата енер­гия и изпол­з­ването на соларни панели за зах­ран­ване на съоръжението, така че в тъм­ните часове на денонощието, те да излъч­ват свет­лина, която са брали през деня. 

-  Каква е ролята на фаровете? И как те осигуряват безопас­ността на мор­с­кия тран­с­порт?

-  Ролята на фаровете от край време е точно такава да осигурява безопас­ността на мор­с­кия тран­с­порт, на корабоп­лаването, когато то е в близост до брега. Фаровете се изг­раж­дат на специално изб­рани места, това са най-издадените точки на сушата навътре в морето, обик­новено на носове. Всеки бъл­гарин може да си пред­с­тави нос Шабла, нос Калиакра, нос Емине, които са една от пър­вата пред­с­тава, която изниква е може би фаровата кула по тези места. Именно защото откъм морето това са пър­вите мес­тенца от сушата, които забеляз­ват мореп­лавателите и за тях това е ориен­тация. Свет­лините, тях­ната харак­терис­тика показва точно къде се намират, ако един капитан на кораб е изгубил пред­с­тава къде се намира и няма други сред­с­тва. Виж­дайки харак­терис­тиките на свет­лините и колко проб­лясъци, тъмни, светли сек­тори, може да се ориен­тира, раз­бира се ако е под­гот­вен и да раз­бере близо до кой бряг се намира. От друга страна фарови кули се пос­тавят и на плит­чини. В под­ходите към някои заливи, в някои прис­танища, така че на тези места да може да бъде осигурено заобикалянето на тези плит­чини и да не се допусне падането на кораби върху под­водни рифове. Като нап­ример светещият навигационен знак „Поморийски риф“, той така се и нарича „Поморийски риф“. Официално той се нарича навигационен знак, но иначе много наподобява на фаровите кули, една доста красива дос­толепна сграда. Тя именно има цел да бъде сиг­нализиран, да бъде обоз­начен този учас­тък от екваторията пред Поморие, който е опасен поради под­вод­ните рифове. Така че да бъде заобиколен на време и ефек­тивно да бъде избег­нато попадането на под­водни скали. 

-  За какво се изпол­з­ват мор­с­ките фарове днес?

- Днес те продъл­жават тази си роля. Към тях, чисто свет­лин­ният сиг­нал, който излъч­ват още десетилетия преди нас към повечето фарове има и наутофони, уст­ройс­тво, което издава звук по време на мъгла, така че и звуков сиг­нал е прибавен към свет­лин­ния. От друга страна към някои от фаровете има изг­радени радио фарове, тоест чрез сред­с­т­вата на радиов­ръз­ката също може да се получи необ­ходимия сиг­нал, така че да бъдат ком­бинирани раз­лични методи и да служат на хората, които са в морето, които имат нужда от ориен­тация. Да не заб­равяме, че за масовия посетител по крайб­режието, фарът може да служи за вдъх­новение, може да служи за чисто визуална отмора или за предиз­вик­ване на асоциации. Фаровете имат и тази фун­к­ция чисто естетическа нас­лада. 

-  Фаровете приемат и туристи, има ли много желаещи да се докос­нат до тях?

- Не ми извес­тно да има фарове, които пос­тоянно да приемат туристи, това би било в извес­тно противоречие с тях­ната дей­ност, но турис­тите са прив­лечени дори от далеч, дори и в под­ножието на фар да могат да се озоват за тях е интересно. Един­с­т­вено фар Шабла допуска периодично, може би и някои от другите фарове от време на време в под­ходящи или специални дни като нап­ример Меж­дународ­ният ден на фаровете отварят врати за посетители, но да не заб­равяме че многолюд­ността на една фарова кула е недопус­тимо еднов­ременно да става, второ че би поп­речила на нор­мал­ното фун­к­циониране. 

От Аген­ция „Фокус”